2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Молитва от пожара — священный текст о сохранении и защиты дома от пожара, правила чтения

Содержание

Молитвы о сохранении дома от пожара

Молитва Богу

Тебя́, Бо́га, Отца́ Всемогу́щего, усе́рдно мо́лим о до́ме сем, живу́щих в нем и о всем иму́ществе, в нем находя́щемся: бла­го­сло­ви́, освя­ти́ си́лою Свято́го Кре­ста́, сохра­ни́ от о́гненного пла́мени, от уда́ра мо́лнии изба́вь и да́руй вся́кие бла́га. Бла­го­сло­ви́, Влады́ко, и освя­ти́ дом сей, как благослови́л Ты дом Авраа́ма, Исаа́ка, и Иа́кова, и да обита́ют в нем А́нгелы благослове́ния Тво­е­го́; живу́щих же в нем от разжже́ния огня́, мо́лнии и злоумышле́ния диа́вольского сохра­ни́ и спа­си́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери «Неопалимая Купина» 1

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́! Припа́даем и покланя́емся Тебе́ пред свято́ю и пречестно́ю ико́ною Твое́ю, е́юже ди́вная и пресла́вная чуде­са́ содева́еши, от о́гненнаго запале́ния и молниено́снаго гро́ма жили́ща на́ша спаса́вши, неду́жныя исцеля́вши и вся́ко благо́е проше́ние на́ше во бла́го исполня́вши. Смире́нно мо́лим Тя, всеси́льная ро́да на́шего Засту́пнице: сподо́би ны, немощны́я и гре́шныя, Тво­е­го́ Ма́терняго заступле́ния и благопопече́ния. Спа­си́ и сохра­ни́, Влады́чице, под кро́вом ми́лости Тво­ея́ Це́рковь святу́ю, град сей (или́: весь сию́, или́: оби́тель сию́), всю стра­ну́ на́шу правосла́вную и вся ны, припа́дающия к Тебе́ с ве́рою и любо́вию и со умиле́нными слеза́ми Тво­е­го́ заступле́ния прося́щия. Ей, Гос­по­же́ Всеми́лостивая! Умилосе́рдися на нас, обурева́емых гре­хи́ мно́гими и не иму́щих дерзнове́ния ко Хри­сту́ Го́споду проси́ти Его́ о поми́ловании и проще́нии: Тебе́ у́бо предлага́ем к Нему́ на умоле́ние, Ма́терь Его́ су́щую. Про­стри́ к Нему́, о Всеблага́я, богоприи́мнеи ру́це Твои́ и предста́тельствуй за нас пред Его́ бла́гостию, прося́щи нам проще́ния прегреше́ний на́ших, благоче́стнаго ми́рнаго жития́, благи́я христиа́нския кончи́ны и добра­го отве́та на стра́шнем суде́ Его́. В час же гро́знаго посеще́ния Бо́жия, а́ще огне́м возгоря́тся до́мове на́ши, а́ще ли молниено́сным гро́мом устраша́еми бу́дем, яви́ нам ми́лостивное Твое́ заступле́ние и держа́вное вспоможе́ние да спаса́еми всеси́льными Твои́ми ко Го́споду моли́твами, вре́меннаго наказа́ния Бо́жия зде избе́гнем, ве́чное же блаже́нство ра́йское та́мо унасле́дуем и со все́ми святы́ми воспое́м пречестно́е и великоле́пое и́мя покланя́емыя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и Твое́ ве́лие к нам милосе́рдие, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Матерь Сладча́йшего Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́! При­па­да­ем и покланя́емся к Тебе перед свя­той и пре­чест­ной ико­ной Тво­ей, кото­рой ты див­ные и пре­слав­ные чуде­са дела­ешь, от пожа­ра и мол­нии дом наш спа­сав­шая, боль­ных исце­ляв­шая и вся­кое бла­гое проше́ние на́ше во бла́го испол­няв­шая. Смире́нно мо́лим Тебя, всеси́льная ро́да на́шего Засту́пница: сподо́би нас, немощ­ных и греш­ных, Тво­е­го́ Мате­рин­ско­го заступле́ния и благопопече́ния. Спа­си́ и сохра­ни́, Вла­ды­чи­ца, под кро́вом ми́лости Тво­ей Це́рковь святу́ю, этот город (или́: это село, или́: этот мона­стырь), всю стра­ну́ на́шу правосла́вную и всех нас, при­па­да­ю­щих к Тебе́ с ве́рою и любо­вью и с уми­лен­ны­ми сле­за­ми Тво­е­го́ заступле́ния про­ся­щих. О Гос­по­жа Все­ми­ло­сти­вая! Уми­ло­сер­дись на нас, под­вер­га­е­мых гре­хам мно­гим и не име­ю­щих дерз­но­ве­ние ко Хри­сту́ Го́споду про­сить Его́ о поми́ловании и проще́нии: Тебя предлага́ем к Нему́ на умоле́ние, истин­ную Матерь Его́. Про­стри́ к Нему́, о Всеблага́я, богоприи́мные руки Твои и предста́тельствуй за нас пред Его́ бла́гостию, про­ся́ нам проще́ния гре­хов на́ших, бла­го­че­сти­вой мир­ной жиз­ни, бла­гой хри­сти­ан­ской кончи́ны и доб­ро­го отве́та на Страш­ном Суде́ Его́. В час гроз­но­го посе­ще­ния Божье­го, если огнём воз­го­рят­ся дома на́ши, или мол­нией будем устра­ша­е­мы, пока­жи нам мило­стив­ное Твоё заступ­ле­ние и держа́вное вспоможе́ние, да спаса́емы вееси́льными Твои́ми ко Го́споду моли́твами, вре­мен­но­го наказа́ния Божье­го здесь избе­жим, веч­ное бла­жен­ство рай­ское там насле­ду­ем и со все­ми свя­ты­ми вос­по­ём пречестно́е и великоле́пое и́мя покла­ня­е­мой Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свя­то­го Ду́ха, и Твоё вели­кое к нам милосе́рдие, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небе­се́ и зем­ли́ Цари́це, гра́да и стра­ны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице! При­и­ми́ хвале́бно благода́рственное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, и воз­не­си́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Тво­е­го́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Тво­е­му́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, осе­ни́ нас вседержа́вным покро́вом Твои́м, и испро­си́ у Бо́га Сы́на Тво­е­го́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чисто­ты́ и пра́вды. Ей, Гос­по­же́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собе­ри́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, ста́рость под­дер­жи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Тво­е­го́ заступле́ния, воздви́гни нас из глу­би­ны́ грехо́вныя и про­све­ти́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на стра́шнем суде́ Сы́на Тво­е­го́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотво­ри́. Ты бо еси́, Гос­по­же́, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и весь живо́т наш предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читать еще:  Псалом Давида 142: текст молитвы, значение и история, толкование и правила чтения священного текста

Пере­вод: О, Пресвята́я Дева, Матерь Гос­по­да выш­них сил, Цари­ца Неба и зем­ли, горо­да и стра­ны нашей Всемо́щная Заступ­ни­ца! При­ми хва­леб­но-бла­го­дар­ствен­ное это пе́ние от нас, недосто́йных рабов Твои́х, и воз­не­си́ моли́твы на́ши к Престо́лу Бо́га Сы́на Тво­е­го́, да будет мило­стив к непра́вдам на́шим, и про­длит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твоё и с верой и любо­вью покло­ня­ю­щим­ся чудотво́рному о́бразу Тво­е­му́. Раз­ве мы достой­ны от Него поми­ло­ва­ния, не Ты ли уми­ло­сти­вишь Его́ за нас, Вла­ды­чи­ца, пото­му что Тебе всё от Него́ воз­мож­но? Поэто­му к Тебе́ прибега́ем, слов­но к несо­мнен­ной и быст­рой Заступ­ни­це на́шей: услышь нас, моля­щих­ся к Тебе, осе­ни́ нас все­дер­жав­ным покро́вом Твои́м, и испро­си́ у Бо́га Сы́на Тво­е­го́: па́стырям на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телям му́дрость и си́лу, судьям пра́вду и нелицеприя́тие, настав­ни­кам ра́зум и смиренному́дрие, супру­гам любо́вь и согла́сие, детям послуша́ние, оби­жен­ным терпе́ние, оби­жа­ю­щим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чисто­ты́ и пра́вды. О Гос­по­жа Пресвята́я, стань мило­сти­вой к сла­бо­му наро­ду Тво­е­му; рас­се­ян­ных собе­ри́, заблуж­да­ю­щих­ся на путь пра­виль­ный наставь, ста́рость под­дер­жи́, моло­дёжь вра­зу­ми, мла­ден­цев воспита́й, и будь мило­сти­вой на всех нас призре́нием мило­сти­во­го Тво­е­го́ заступле́ния, под­ни­ми нас из глу­би­ны́ гре­хов и про­све­ти́ сер­деч­ные наши очи, что­бы видеть спа­се­ние, мило­сти­вой будь к нам здесь и там, в насто­я­щей жиз­ни и на страш­ном Суде Сы́на Тво­е­го́; сде­лай, что­бы умер­шие в ве́ре и покая́нии отцы и бра­тья наши в ве́чной жи́зни с Анге­ла­ми и со все́ми святы́ми жили вме­сте. Пото­му что Ты, Гос­по­жа, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́ге на́ша Наде́жда и Засту́пница всех тех, кото­рые при­бе­га­ют к Тебе́ с ве́рой. Мы к Тебе мо́лимся, и к Тебе́, как к Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себя и друг дру́га и всю нашу жизнь пре­да­ём, ны́не и все­гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Блаженному Василию, Христа ради юродивому 2

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, и́стинный дру́же и ве́рный ра́бе Все­твор­ца́ Го́спода Бо́га, переблаже́нне Васи́лие! Услы́ши ны, многогре́шныя, ны́не вопию́щия к Тебе́ и призыва́ющия имя́ Твое́ свято́е, поми́луй ны, припа́дающия Днесь к пречи́стому о́бразу Тво­е­му́, при­и­ми́ ма́лое на́ше и недосто́йное сие́ моле́ние, умилосе́рдися над убо́жеством на́шим, и моли́твами Твои́ми исце­ли́ всяк неду́г и боле́знь души́ и те́ла на́шего гре́шнаго, и сподо́би ны тече́ние жи́зни сея́ невреди́мо от ви́димых и неви́димых враго́в безгре́шно прейти́, и христиа́нскую кончи́ну, непосты́дну, ми́рну, безмяте́жну, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дие получи́ти со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О вели́кий уго́дник Христо́в, и́стинный друг и ве́рный ра́б Все­твор­ца́ Го́спода Бо́га, переб­ла­жен­ный Васи­лий! Услышь нас, мно­го­греш­ных, ны́не вопи­ю­щих к Тебе́ и при­зы­ва­ю­щих Твоё свято́е имя́, поми́луй нас, припа́дающих сего­дня к пречи́стому о́бразу Тво­е­му́, при­ми ма́лое на́ше и недосто́йное это моле́ние, будь мило­стив к убо­же­ствам на́шим, и моли́твами Твои́ми исце­ли́ вся­кий неду́г и боле́знь души́ и те́ла на́шего гре́шного, и сподо́би нас в тече­ние жи́зни этой невреди́мо от ви́димых и неви́димых враго́в безгре́шно прой­ти́, и христиа́нскую кончи́ну, непо­стыд­ную, спо­кой­ную, без­мя­теж­ную, и Небес­но­го Цар­ства насле́дие полу­чить со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Никите Новгородскому 3

О, архиере́ю Бо́жий, святи́телю Ники́то, услы́ши нас, гре́шных раб твои́х, сте́кшихся днесь в свяще́нный храм сей, моля́щихся тебе́ и к свяще́нной твое́й ра́це притека́ющих и умиле́нно вопию́щих: я́коже седя́ на престо́ле святи́тельства в Вели́ком Но́вегра́де сем, и еди́ножды належа́щу бездо́ждию дождь моли́твами свел еси́, и па́ки гра́ду сему́, о́гненным пла́менем обстои́му, мо́литвою пла́мень о́гненный угаси́л еси́. И ны́не мо́лим тя, о святи́телю Христо́в Ники́то, моли́ся ко Го́споду е́же изба́вити Вели́кий Но́вград сей и вся гра́ды и стра­ны́ христиа́нский от тру́са, пото́па, гла́да, огня́, гра́да, меча́ и от всех враго́в ви́димых и неви́димых. Я́ко да избра́нных моли́тв твои́х ра́ди спаса́еми, сла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивное предста́тельство ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, архи­ерей Бо́жий, святи́тель Ники­та, услы́шь нас, гре́шных рабов твои́х, сего­дня собрав­ших­ся в этом свя­щен­ном хра­ме, и моля­щих­ся к тебе и к свя­щен­ной твое́й раке при­бе­га­ю­щих и сми­рен­но вопию́щих: седя на свя­ти­тель­ском престо́ле в Вели́ком Нов­го­ро­де, ты одна­жды стес­нил без­до­ж­дие, дождь свёл с неба сво­и­ми моли́твами, и сно­во это­му горо­ду, когда он был окру­жён огнём, молит­вой пла­мя уга­сил. И ны́не мо́лим тебя, о свя­ти­тель Христо́в Ники­та, моли́ся ко Го́споду, да изба­вит Вели­кий Нов­го­род и все горо­да и хри­сти­ан­ские стра­ны от зем­ле­тря­се­ния, пото­па, голо­да, огня, гра­да, меча и от всех вра­гов ви́димых и неви́димых. Да избран­ных моли́тв твои́х ради спа­са­е­мы, сла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твоё ми́лостивное предста́тельство ны́не и все­гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва от пожара в доме

В современном мире, оснащенном различными техническими достижениями, большинство людей, переживающих за свое жилище, знают, какие приспособления защитят дом от пожара. Однако, какими бы нелепыми ни казались молитвы от пожара в доме людям далеким от Бога, для тех, кто верит и живет по законам божьим, Господь — защитник в любых трудностях.

Чем помогает

Молитвы от пожара в доме возносят, прежде всего, Пресвятой Богородице. Хорошо также иметь дома икону Божьей Матери «Неопалимая Купина» — одну из сильных ветхозаветных ликов Богородицы.

Также читают молитвы святому Никите Новгородскому, который прославился тем, что одной молитвою потушил пожар в Новгороде, а также преподобному Спиридону Печерскому, который в давние времена во время пожара наполнил свою мантию горстью воды, да ею и потушил весь пожар в монастыре.

Читать еще:  Благодарение за всякое благодеяние Божие - православная благодарственная молитва Господу, правила чтения

Важно! Тексты молитв приведены в молитвослове, который можно приобрести в любой церковной лавке.

Молитва о пожаре помогает оградить свой дом от этой страшной трагедии. Некоторые верующие люди читают также молитвы от пожара, беспокоясь о своей даче либо строящемся доме, которые могут пострадать от рук злоумышленников.

Правила чтения

Многие люди, ищущие поддержки у небесных сил, путаются и совмещают чтение молитв и заговоров, которые не принимаются православной церковью.

Другие православные молитвы:

Так обстоят дела и в молитвенных просьбах о защите жилища от пожара, где наряду с молитвами приводятся колдовские обряды, рекомендующие одновременно с молитвою использовать обереги, травы и магические действия. Следуя таким рекомендациям, нужно понимать, что Богу любое колдовство не угодно и сила молитвы в данном случае снижается, а святые иконы оскверняются.

Как читать

Молитвы, охраняющие дом, можно произносить как вслух, так и мысленно — это дело выбора каждого конкретного человека.

Но для того чтобы молитва была действенной, следует придерживаться некоторых простых правил:

 • молиться о защите дома следует искренне и без злого умысла, не стоит рассчитывать, что простое повторение текста молитвы оградит дом и семью от бед окружающего мира, стоит понимать, что чудеса происходят по вере;
 • имея необходимость в молитве о защите своего дома и семьи, обязательно необходимо поговорить со священнослужителями и поинтересоваться, к какому святому лучше обратиться со своей молитвенной просьбой;
 • во время утренних и вечерних молитв необходимо молиться не только о себе, но и о своей семье — муже, детях, сестрах или братьях, своих родителях, чтобы Господь защищал не только вас, но и всю вашу семью тогда, когда каждому из них это жизненно необходимо;
 • в молитвах обязательно нужно просить Бога или Святых угодников о даровании вам мудрости, чтобы разумно поступать по жизни;
 • ни в коем случае нельзя молиться, пребывая в плохом настроении, ведь молитва лишь тогда будет сильна, когда сердце очиститься от всякой злобы, коварства и гневливости;
 • молитва-оберег может быть произнесена в любое время суток, к тому же — читать ее можно как находясь в храме, так и дома.

Ещё интересные статьи о православии:

Молитвы о сохранении дома от пожара

Одна из самых простых и кратких молитв о защите дома от пожара обращена к Господу Богу и подойдет любому человеку, живущему в соответствии с принципами веры:

Тебя, Бога, Отца Всемогущего, усердно молим о доме сем, живущих в нем и о всем имуществе, в нем находящемся: благослови, освяти силою Святого Креста, сохрани от огненного пламени, от удара молнии избавь и даруй всякие блага. Благослови, Владыко, и освяти дом сей, как благословил Ты дом Авраама, Исаака, и Иакова, и да обитают в нем Ангелы благословения Твоего; живущих же в нем от разжжения огня, молнии и злоумышления диавольского сохрани и спаси, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва о дожде и сохранении от пожара

О сохранении земли от пожара и о спасительном дожде молят пророка Илию, однако более обращаются к Господу со следующими словами:

Тебя, Бога, Отца Всемогущего, усердно молим о доме сем, живущих в нем и о всем имуществе, в нем находящемся: благослови, освяти силою Святого Креста, сохрани от огненного пламени, от удара молнии избавь и даруй всякие блага. Благослови, Владыко, и освяти дом сей, как благословил Ты дом Авраама, Исаака, и Иакова, и да обитают в нем Ангелы благословения Твоего; живущих же в нем от разжжения огня, молнии и злоумышления диавольского сохрани и спаси, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

4 сильных текста молитв от пожара, к кому обращаться и как правильно читать

Возгорания жилых построек, сельскохозяйственных угодий, лесных массивов от удара молнии или человеческой небрежности наносят огромный материальный ущерб, часто с человеческими жертвами. С молитвой от пожара православные верующие на протяжении веков обращаются к Богородице и святым угодникам, молитвы к которым помогают защититься от бедствия.

Сильные православные молитвы от пожара в доме

Святой образ Божьей Матери «Неопалимая купина» («несгораемый куст») почитается православными верующими, как спасающий от пожара. Пожарники считают ее своей покровительницей. Ветхозаветный сюжет о явлении Господа пророку Моисею в «горящем» кусте стал символом Богородицы, явившей миру Иисуса Христа.

Икона «Покров Богородицы» получила свое название после чудесного спасения Константинополя от вражеского нашествия в IX веке. Молитвы горожан и императора перед образом Божьей Матери возымели действие: враг внезапно отступил от стен византийской столицы.

На Руси эта икона почитается особо, она защитница земли русской от врагов, помощница в земледелии. Священнослужители и миряне молились святому образу при неблагоприятных погодных условиях: сильной засухе, способствующей возникновению пожаров, и проливных дождях.

Василий Блаженный жил в XVI веке. С юных лет он решил посвятить свою жизнь служению Господу, приняв долю юродивого Христа ради. Господь дал ему дар провидца. Достоверно известно, что святой предсказывал возникновение пожаров.

Никита Новгородский в годы управления Новгородской епархией за свою любовь к людям и смирение перед Богом обрел дар чудотворения. По его молитвам в засушливый год пошли дожди, и был остановлен пожар в жилых строениях Новгорода.

Перед иконой «Неопалимая Купина»

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Матерь Сладча́йшего Го́спода на́шего Иису́са Христа́! Припадаем и покланя́емся к Тебе перед святой и пречестной иконой Твоей, которой ты дивные и преславные чудеса делаешь, от пожара и молнии дом наш спасавшая, больных исцелявшая и всякое благое проше́ние на́ше во бла́го исполнявшая. Смире́нно мо́лим Тебя, всеси́льная ро́да на́шего Засту́пница: сподо́би нас, немощных и грешных, Твоего́ Материнского заступле́ния и благопопече́ния. Спаси́ и сохрани́, Владычица, под кро́вом ми́лости Твоей Це́рковь святу́ю, этот город (или́: это село, или́: этот монастырь), всю страну́ на́шу правосла́вную и всех нас, припадающих к Тебе́ с ве́рою и любовью и с умиленными слезами Твоего́ заступле́ния просящих. О Госпожа Всемилостивая! Умилосердись на нас, подвергаемых грехам многим и не имеющих дерзновение ко Христу́ Го́споду просить Его́ о поми́ловании и проще́нии: Тебя предлага́ем к Нему́ на умоле́ние, истинную Матерь Его́. Простри́ к Нему́, о Всеблага́я, богоприи́мные руки Твои и предста́тельствуй за нас пред Его́ бла́гостию, прося́ нам проще́ния грехов на́ших, благочестивой мирной жизни, благой христианской кончи́ны и доброго отве́та на Страшном Суде́ Его́. В час грозного посещения Божьего, если огнём возгорятся дома на́ши, или молнией будем устрашаемы, покажи нам милостивное Твоё заступление и держа́вное вспоможе́ние, да спаса́емы вееси́льными Твои́ми ко Го́споду моли́твами, временного наказа́ния Божьего здесь избежим, вечное блаженство райское там наследуем и со всеми святыми воспоём пречестно́е и великоле́пое и́мя покланяемой Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха, и Твоё великое к нам милосе́рдие, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Покров Пресвятой Богородицы

О, Пресвята́я Дева, Матерь Господа вышних сил, Царица Неба и земли, города и страны нашей Всемо́щная Заступница! Прими хвалебно-благодарственное это пе́ние от нас, недосто́йных рабов Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ши к Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да будет милостив к непра́вдам на́шим, и продлит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твоё и с верой и любовью поклоняющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Разве мы достойны от Него помилования, не Ты ли умилостивишь Его́ за нас, Владычица, потому что Тебе всё от Него́ возможно? Поэтому к Тебе́ прибега́ем, словно к несомненной и быстрой Заступнице на́шей: услышь нас, молящихся к Тебе, осени́ нас вседержавным покро́вом Твои́м, и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырям на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телям му́дрость и си́лу, судьям пра́вду и нелицеприя́тие, наставникам ра́зум и смиренному́дрие, супругам любо́вь и согла́сие, детям послуша́ние, обиженным терпе́ние, обижающим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. О Госпожа Пресвята́я, стань милостивой к слабому народу Твоему; рассеянных собери́, заблуждающихся на путь правильный наставь, ста́рость поддержи́, молодёжь вразуми, младенцев воспита́й, и будь милостивой на всех нас призре́нием милостивого Твоего́ заступле́ния, подними нас из глубины́ грехов и просвети́ сердечные наши очи, чтобы видеть спасение, милостивой будь к нам здесь и там, в настоящей жизни и на страшном Суде Сы́на Твоего́; сделай, чтобы умершие в ве́ре и покая́нии отцы и братья наши в ве́чной жи́зни с Ангелами и со все́ми святы́ми жили вместе. Потому что Ты, Госпожа, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́ге на́ша Наде́жда и Засту́пница всех тех, которые прибегают к Тебе́ с ве́рой. Мы к Тебе мо́лимся, и к Тебе́, как к Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себя и друг дру́га и всю нашу жизнь предаём, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Блаженному Василию

О вели́кий уго́дник Христо́в, и́стинный друг и ве́рный ра́б Всетворца́ Го́спода Бо́га, переблаженный Василий! Услышь нас, многогрешных, ны́не вопиющих к Тебе́ и призывающих Твоё свято́е имя́, поми́луй нас, припа́дающих сегодня к пречи́стому о́бразу Твоему́, прими ма́лое на́ше и недосто́йное это моле́ние, будь милостив к убожествам на́шим, и моли́твами Твои́ми исцели́ всякий неду́г и боле́знь души́ и те́ла на́шего гре́шного, и сподо́би нас в течение жи́зни этой невреди́мо от ви́димых и неви́димых враго́в безгре́шно пройти́, и христиа́нскую кончи́ну, непостыдную, спокойную, безмятежную, и Небесного Царства насле́дие получить со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Никите Новгородскому

О, архиерей Бо́жий, святи́тель Никита, услы́шь нас, гре́шных рабов твои́х, сегодня собравшихся в этом священном храме, и молящихся к тебе и к священной твое́й раке прибегающих и смиренно вопию́щих: седя на святительском престо́ле в Вели́ком Новгороде, ты однажды стеснил бездождие, дождь свёл с неба своими моли́твами, и сново этому городу, когда он был окружён огнём, молитвой пламя угасил. И ны́не мо́лим тебя, о святитель Христо́в Никита, моли́ся ко Го́споду, да избавит Великий Новгород и все города и христианские страны от землетрясения, потопа, голода, огня, града, меча и от всех врагов ви́димых и неви́димых. Да избранных моли́тв твои́х ради спасаемы, сла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твоё ми́лостивное предста́тельство ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Правила моления

Молитвенное обращение к Богородице и святым можно произносить вслух или про себя. Святому образу молятся в храме или келейно. Перед иконой зажигают освященную свечу, осеняют себя крестным знамением. Важно отвлечься от текущих забот и проблем, чтобы душа и мысли были сосредоточены на словах молитвы. Произносить их надо прочувствованно, искренне.

Читать еще:  Молитвы о детях – православные священные тексты матери о своем чаде

Перед этим надо мысленно раскаяться перед Богом, припомнив свои прегрешения. Душу и мысли необходимо очистить от зла и недоброжелательства к кому-либо. Чтобы настроить себя на молитвенный лад, священники советуют прочесть перед защитной молитвой несколько раз «Отче наш». По окончании молитвы надо осенить себя крестным знамением и потушить свечу.

Как еще нужно защищаться от пожара

Ни одна молитва не защитит от пожара, если в доме не соблюдают элементарные противопожарные правила:

 • Оставляют без присмотра открытую топку камина, горящие свечи. Спички и зажигалки хранятся в местах, доступных для детей.
 • Курят в постели, что чревато забыться сном с горящей сигаретой. Непотушенные окурки бросают в мусор.
 • Легко воспламеняющиеся материалы и предметы (бумага, кисейные занавеси, пластмасса, сухие букеты) находятся рядом с источниками тепла и света: свечами, камином, печкой, обогревателями.
 • Нарушаются требования по технике безопасности при использовании электрообогревателей. Сушка одежды и белья на электроприборе может вызвать его перегрев, короткое замыкание и возгорание.
 • Утюг, фен, плойку оставляют включенными в сеть без присмотра.

При длительном отсутствии дома (в течение нескольких дней или более) необходимо отключать от электросети все бытовые электроприборы: телевизор, холодильник, стиральную машину, бра. Перепад напряжения в сети может вызвать замыкание в розетке и загорание провода.

Для сохранения имущества следует позаботиться о наличии дома огнетушителя и установить детектор дыма. Они помогут предотвратить распространение огня и ликвидировать пожар, когда он еще не причинил значительного материального ущерба.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector