0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Молитва о России — прошение святым о спасении России и русском народе, правила чтения

Содержание

Молитвы о России

Молитва ко Господу о спасении России 1

Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же на́ш, при­и­ми́ от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, усе́рдное моле́ние сие́ и, прости́в на́м вся́ согреше́ния на́ша, помя­ни́ все́х враго́в на́ших, ненави́дящих и оби́дящих на́с, и не возда́ждь и́м по де́лом и́х, но, по вели́цей Твое́й ми́лости, обра­ти́ и́х: неве́рных — ко правове́рию и благоче́стию, я́ко да ни еди́н от ни́х поги́бнет на́с ра́ди, недосто́йных; ве́рных же — во е́же уклони́тся от зла́ и твори́ти благо́е.
Н а́с же все́х и Це́рковь Твою́ Святу́ю — всеси́льною Твое́ю кре́постию от вся́каго зла́го обстоя́ния ми́лостивно изба́ви, и стра­ну́ Росси́йскую от лю́тых враго́в и вла́сти и́х сво­бо­ди́. Ве́рных рабо́в Твои́х — в ско́рби и печа́ли — де́нь и но́щь вопию́щих к Тебе́, многоболе́зненный во́пль услы́ши, многоми́лостиве Бо́же на́ш, и изве­ди́ из истле́ния живо́т и́х. Пода́ждь же ми́р и тиши­ну́, любо́вь, и утвержде́ние, и ско́рое примире́ние лю́дем Твои́м, и́хже — Честно́ю Твое́ю Кро́вию — искупи́л еси́.
Н о и отсту­пив­шим от Тебе́, и Тебе́ не и́щущим — явле́н бу́ди, вое́же ни еди́ному от ни́х поги́бнути, но все́м спасти́ся и в ра́зум и́стины при­и­ти́: да вси́ в соглас­нем единомы́слии и в непреста́нной люб­ви́ просла́вят пречестно́е и́мя Твое́, терпеливоду́шне, незло­би­ве, Го́споди, во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Молитва ко Господу о России

На Отчи́зну на́шу, Росси́ю, изле́й благода́ть Твою́, Бо́же! Да соединя́тся все́ наро́ды, ее насе­ля­ю­щие, в одну́ семью, Тебя́, Отца́ Небес­но­го, единомы́сленно испо­ве­да­ю­щую, всю́ жи́знь свою́ единоду́шно по ве́ре устроя́ющую, да бу́дет еди́но ста́до и еди́ный Па́стырь, да бу́дет хле́б насу́щный и духо́вный для все́х без изъя́тия. Да бу́дет ми́р и любо́вь меж­ду́ все́ми и да бу́дут безси́льны ко́зни враго́в вну́тренних и вне́шних, злы́х се́ятелей пле́вел на ни́ве Твое́й, писа́нием, сло́вом или́ де́лом вно­ся­щих шат­кость в умы́, го́речь в се́рдца, собла́зн, раз­дор и вся́кую скве́рну в жи́знь.
П ошли́, Го́споди, де́лателей до́брых на ру́сскую ни́ву Твою́, да огла­сят они́ ее гла­го­ла­ми пра́вды Твое́й, да просветя́т ее приме́ром жи́зни по ве́ре. Пошли́, Го́споди, наро́ду чут­кость се́рдца, да разуме́ет о́н святы́е ре́чи избра́нников Твои́х, да разуме́ет о́н святу́ю во́лю Твою́ и неизме́нно и с ра́достию твори́т ее, да бу́дет Ру́сь вои́стину свя́та, да соедини́тся она́ единомы́сленно и единоду́шно в одно́ вели́кое Бра́тство Христо́во, мы́слию, сло́вом и де́лом ве́рное Бо́гу и Хри­сту́ Его́. Да бу́дет Ру́сь на́ша по́длинно церко́вной дер­жа­вой, во все́х дела́х свои́х руко­вод­ству­ю­щей­ся уче́нием правосла́вной Це́ркви.
Г о́споди, Влады́ко ми́ра! Посе­ти́ стра­ну́ на́шу благода́тию Свое́ю, да облече́тся она́ свя́тостию, я́ко ри́зою, и да бу́дут сы́ны ее во смире́нии свое́м досто́йны оде́жды брач­ной, в не́йже вни́ти надлежи́т в черто́г Ца́рствия Тво­е­го́. Ами́нь.

Молитва ко Господу об Отечестве исп. Николая (Могилевского), митрополита Алма-Атинского 2

Го́споди Бо́же, Спаси́телю на́ш! К Тебе́ припа́даем с сокруше́нным се́рдцем и испове́дуем гре­хи́ и беззако́ния на́ша, и́ми же раздражи́хом Твое́ благоутро́бие и затвори́хом щедро́ты Твоя́. Сего́ ра́ди пра́ведный су́д Тво́й пости́же на́с, Го́споди: раздо́ры и нестрое́ния объя́ша на́с, уби́йства и кровопроли́тия, враж­да́ и зло́ба умно́жишася до зела́.
Н о, Премилосе́рдый Го́споди, при́зри с высо­ты́ Святы́я Тво­ея́ на сле́зныя моль­бы́ ни́щих ско́рбных люде́й Твои́х, пре­ло­жи́ гне́в Тво́й на милосе́рдие и да́ждь на́м по́мощь от ско́рби. Ве́мы, я́ко от ле́т дре́вних в годи́ны искуше́ний стра­на́ на́ша то́кмо ве́рою Христо́вою от ги́бели спаса́шеся, то́кмо моли́твою и слеза́ми покая́ния от ко́зней и сете́й вра́жиих избавля́шеся.
С его́ ра́ди во умиле́нии се́рдца вопие́м Тебе́: охра­ни́ и ны́не Оте́чество на́ше от враго́в, губя́щих е́, вос­пла­ме­ни́ в сердца́х на́ших любо́вь к Це́ркви Твое́й Свято́й и научи́ на́с кре́пко, да́же до сме́рти стоя́ти за ве́ру святу́ю Твою́ и за сла́ву И́мени Тво­е­го́ Свята́го, и та́ко утвер­ди́ и воспросла́ви Це́рковь Твою́ всеси́льною кре́постию Твое́ю и от вся́каго зла́го обстоя́ния изба́ви ю́.
О распе́нших Тя́ моли́вый, Го́споди, и рабо́м Твои́м о вразе́х моли́тися повеле́вый, ненави́дящих и оби́дящих на́с про­сти́, не возда́ждь и́м, Го́споди, по дело́м и́х и по лука́вству начина́ния и́х, не ве́дят бо, что́ творя́т, но к бра­то­люб­но­му и доброде́тельному наста́ви жи́тельству, да обратя́тся к Тебе́, сво­е­му́ Влады́це, и ку́пно с сына́ми Це́ркви Тво­ея́, просла́вят Тебе́ Еди́наго в Тро́ице сла́вимаго Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва по соглашению о спасении России

Гос­по­ди Боже наш, Иису­се Хри­сте, Пре­чи­сты­ми Тво­и­ми уста­ми Ты ска­зал нам: «Если двое из вас согла­сят­ся на зем­ле про­сить о вся­ком деле, то чего бы ни попро­си­ли, будет им от Отца Мое­го Небесного».
С глу­бо­кой верой в непре­лож­ность слов Тво­их и без­мер­ное мило­сер­дие Твое про­сим Тебя — услы­шать всех моля­щих­ся рабов Тво­их, согла­сив­ших­ся сми­рен­но про­сить Тебя об умно­же­нии люб­ви и иско­ре­не­нии вся­ко­го зла и нена­ви­сти в Рос­сии, о спа­се­нии и бла­го­по­лу­чии стра­ны нашей, о вере и муд­ро­сти рус­ских пра­ви­те­лей и люб­ви их к сво­е­му народу.
О дна­ко не как мы хотим, а как Ты, Гос­по­ди; да будет на всё воля Твоя свя­тая. Аминь.

Покаянная молитва ко Господу во дни смуты

Го́споди, Бо́же Вседержи́телю, при́зри на на́с, гре́шных и недосто́йных ча́д Твои́х, согреши́вших пред Тобо́ю, прогне́вавших бла́гость Твою́, навлек­ших гне́в Тво́й пра́ведный на ны́, па́дших во глу­би­ну́ грехо́вную.
Т ы́ зри́ши, Го́споди, не́мощь и ско́рбь душе́вную, ве́си растле́ние умо́в и серде́ц на́ших, оскуде́ние ве́ры, отступле́ние от за́поведей Твои́х, умноже́ние нестрое́ний семе́йных, разъ­еди­не­ния и раздо́ры церко́вныя, Ты́ зри́ши печа́ли и ско́рби на́ша, от боле́зней, гла́дов и междоусо́бныя бра́ни происходящия.
Н о, Премилосе́рдый и Человеколюби́вый Го́споди, вра­зу­ми́, наста́ви и поми́луй на́с, недосто́йных. Испра́ви жи́знь на́шу грехо́вную, уто­ли́ раздо́ры и нестрое́ния, собе­ри́ расточе́нныя, соеди­ни́ разсе́янныя, пода́ждь ми́р стране́ на́шей и изба́ви ю́ от тя́жких бе́д и несча́стий.
В сесвяты́й Влады́ко, про­све­ти́ ра́зум на́ш све́том уче́ния Ева́нгельскаго, возгре́й серд­ца́ на́ша теплото́ю благода́ти Тво­ея́ и напра́ви я́ к де́ланию за́поведей Твои́х, да просла́вится в на́с всесвято́е и пресла́вное и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице о России

Засту́пнице зем­ли́ Росси́йстей и непреста́нная за нас моли́твеннице, мир наро́ду у Го́спода испро­си́, да святи́тся в нас и́мя Бо́жие во ве́ки. Ами́нь.

Святителю Тихону, патриарху Московскому 3

О, па́стыре наш до́брый, святы́й вели́кий Патриа́рше Ти́хоне, я́ко град го́рний ты яви́лся еси́ — до́брая дела́ твоя́ и доны́не све́тятся пред челове́ки. Ве́мы, я́ко ты, пред­стоя́ престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, ве́лие и́маши дерзнове́ние в моли́твах пред Го́сподем.
В оззри́ и ны́не на нас, гре́шных и недосто́йных чад твои́х, к тебе́ бо, я́ко иму́щему ве́лие дерзнове́ние пред Творце́м вся́ческих, ны́не припа́даем и усе́рдно мо́лимся: умо­ли́ Го́спода, да пода́ст нам реши́мость стяжа́ть благоче́стие отце́в на́ших, его́же ты стяжа́л еси́ от ю́ности твоея́.
Т ы в житии́ свое́м ре́вностный защи́титель и храни́тель и́стинныя ве́ры был еси́, помо­зи́ и нам незы́блемо соблю­сти́ ве́ру Правосла́вную. Ти́хая душа́ твоя́ зело́ преуспе́ла в боже́ственном смиренному́дрии, научи́ и нас ра́зум наш пита́ти не многомяте́жной му́дростию челове́ческой, но смире́нным позна́нием во́ли Бо́жией. Ты пред лице́м лю́тых враго́в Христо́вых И́стиннаго Бо́га дерзнове́нно испове́дал еси́, моли́твою свое́ю укре­пи́ нас, малоду́шных, да и мы все­гда́ и всю́ду противоста́нем ду́ху безбо́жия и льсти.
Е й, уго́дниче Бо́жий, не пре́зри нас, моля́щихся тебе́ (име­на), и́бо не то́кмо от бед и скорбе́й избавле́ния про́сим, но си́лы и тве́рдости, великоду́шия и люб­ви́ про́сим, да́бы переноси́ть о́ныя напа́сти, востаю́щия на ны. Испро­си́ нам неосла́бное терпе́ние да́же до кон­ца́ жития́ на́шего, мир с Го́сподом и грехо́в отпуще́ние.
О́ тче святы́й! Укро­ти́ в стране́ на́шей ве́тры неве́рия и сму́ты, да водвори́т Госпо́дь на зем­ле́ Росси́йстей тиши­ну́ и благоче́стие и любо́вь нелицеме́рную. Моли́твами твои́ми да сохрани́т ю от междоусо́бныя бра́ни, да укрепи́т Святу́ю Це́рковь на́шу Правосла́вную, да не оскуде́ет она́ и́стинными па́стырями, до́брыми де́лателями, пра́во пра́вящими сло́во Ева́нгельской и́стины. Упа­си́ и заблу́ждшия о́вцы ста́да Христо́ва.
Н аипа́че же моли́ Го́спода сил, да возроди́тся Ру́сская зем­ля́ святы́м покая́нием, и еди́ным се́рдцем и еди́ными усты́ просла́вит Ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святым новомученикам и исповедникам Российским

Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Це́ркве Росси́йския, услы́шите усе́рдную моль­бу́ на́шу! Ве́мы, я́ко не́ции от вас, еще́ о́троцы су́ще, послу́шающе о дре́влих страстоте́рпцех, в се́рдце свое́м помы́слиша, коли́ко прелюбе́зно и доброхва́льно есть таковы́м подража́ти, и́хже ни му́ки, ни смерть не разлучи́ша от люб­ве́ Бо́жия.
Б ла́го же вам, я́ко после́довали есте́ ве́ре и терпе́нию тех, о ни́хже слы́шасте и и́хже возлюби́сте. А поне́же на вся́кое вре́мя возмо́жно е́сть наи­ти́ на ны́ испыта́нием неча́янным, испроси́те от Го́спода нам му́жества дар, Иже толи́ко благопотре́бен есть в житии́ челове́честем.
В ся кон­цы́ оте́чества на́шего страда́ньми свои́ми освяти́вшии, я́ко о́бщии за вся́ ны моли́твенницы, умоли́те Бо́га, изба́вити лю́ди Своя́ от и́га, ужа́снейшаго па́че вся́каго ино́го. Да упраздня́тся раско́лы в Це́ркви на́шей, да бу́дут вси́ еди́но и да изведе́т Госпо́дь на жа́тву де́латели Своя́, си́есть да не оскудева́ет Це́рковь па́стырьми до́брыми, и́же и́мут просвеща́ти све́том и́ститнныя ве́ры сто́ль вели́кое мно́жество люде́й, ве́ре ненауче́нных или от ве́ры отврати́вшихся.
Н едосто́йни есмы́ ми́лости Бо́жия, оба́че страда́ний ра́ди ва́ших Христо́с Бог наш да уще́дрит и поми́лует всех нас, в по́мощь вас призыва́ющих. Мы же Ему́, Спаси́телю на́шему со Отце́м и со Святы́м Ду́хом, сокруше́ние о гресе́х и благодаре́ние за вся́ все­гда́ да прино́сим, сла́вяще Его́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

ОЧЕНЬ ВАЖНО. Всенародный молебен о России и Русском народе, о Церкви Православной! По благословению митрополита Вениамина (Пушкаря) составлен текст Покаянного моления и определены дни и время его проведения!

Всенародный молебен «О России и русском народе, о Церкви Православной» будет проходить во всём мире, везде, где есть души, любящие Русь Святую и Веру Православную.

Грозные тучи сгущаются над нашим Отечеством. Со всех сторон громы и раскаты. С востока и запада грозят России, покушаются на её земли, города и села. Грозным оружием пугают нас.

И уже уничтожают, убивают в братоубийственных войнах наш когда-то единый русский народ. Страдает и мучается наш одурманенный народ там, где воссел на Киевский престол незаконный князь, разрывающий Русь и Церковь её.

Тяжкий гнет испытываем мы, опьяненные теленовостями и большими политическими спектаклями. Болеет наша молодёжь, запутавшаяся в социальных сетях, в грязных пороках, отравленная ядом наркомании и революционных призывов.

Мучается весь народ, связанный всевозможными кредитами, оказавшийся в кабале у хитрых и лукавых иностранных банкиров, скупщиков и меновщиков великих богатств России.

И уже видим мы поругание наших святынь православных. Уже видим великий раскол Церковный и нестроения внутри Церкви. Видим, как разделив Русь на Российскую Федерацию, на государства Украину и Белоруссию, готовятся рассекать её дальше.

Видим мы в этих бедах и страшных угрозах нашей Руси Родимой сатанинский лик самого Антихриста.

Так что же, опускать руки и предавать душу свою врагу рода человеческого? Тому, кто желает навеки погубить Россию, стереть её с лица земли, а на её месте, на её обломках построить дьявольский мировой порядок?

Нет! Не унывать, не бояться нужно нам, а совместной молитвой в единении и любви обратиться к вечному Отцу и Спасителю Руси — Христу Богу и Пресвятой Владычице нашей Богородице. Русский народ в смирении и покаянии, воздержании и посте сколько раз обращал свой взор к небу, и был помилован Богом.

Вспомним Поле Куликово и милость Божию! Вспомним, как даровал Господь Победу Русскому войску в великой битве Куликовской в 1380 году! Вспомним, как спасена была Москва и Русь от нашествия грозного Тамерлана в 1395 году! Как завершилось в 1480-м году ордынское владычество на Руси, как явил Господь Своё заступничество народу Русскому в стоянии на реке Угре.

Вспомним 1612-й год, когда спасена была Русь молитвами русских святых и великим мужеством лучших сынов Отечества Родимого! Вспомним Полтаву и Бородино, вспомним Шипку, оборону Севастополя, Албазина и Порт-Артура! Вспомним все великие Победы нашего славного народа!

И страшный и грозный год 1941-й вспомним! Господь и тогда не оставил нас! Господь помиловал и спас Россию! Так,вспомним нашу святую Победу и ликующий май 1945 года! И полный разгром Квантунской армии — нашего грозного врага на Дальнем Востоке!

В 1993 году Святейший Патриарх Алексий II молился перед образом Владимирской иконы Божией Матери о спасении России от братоубийственной гражданской войны. И тогда Господь и Его Пречистая Матерь не оставили нас.

Ни одно из великих испытаний, которые попускал Господь нашему народу не прошло без искреннего покаянного обращения к Богу.

Ныне приходит час испытания, грозящий и Церкви нашей Святой, и Отечеству нашему, и всем нам рабством и пленением. Небывалый Церковный раскол, разрывающий душу Святой Руси, гонения на Церковь Православную и большаявоенная угроза России.

Так встанем на молитву! Обратимся от всего сердца с покаянием к Богу, Пресвятой Владычице нашей Богородице и всем Святым!

Помолимся, православные! О Руси и единстве Русского народа, о Церкви Православной!

Пусть летит молитва православная над Россией и всей планетой нашей и достигает Самого Господа! С Востока на Запад. От Владивостока до Киева. От Магадана до Москвы. От Сахалина до Бреста. От Петропавловска-Камчатского до Санкт-Петербурга. От Анадыря до Калининграда. От Америки, Японии и Китая, Австралии и Сингапура до православного Гамбурга. От Тихого океана до Атлантики.

Из сердец православных к Самому любящему Отцу и Богу нашему, Творцу мира и человека.

Всенародный молебен «О России и русском народе, о Церкви Православной» будет проходить во всём мире, везде, где есть души, любящие Русь Святую и Веру Православную.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ДАТЫ ВСЕНАРОДНОГО МОЛЕБНА

1 февраля 2019 года. 7:00 часов местного времени. В этот день совершается памятьсвятителя Марка Эфесского — святого, мужественно и исповеднически защищавшего Истину Православия на Ферраро-Флорентийском соборе в 1437-1439 годах, где собрались католики и православные. Святитель Марк Эфесский — это символ чистоты Православия и адамант веры христианской. Святитель Марк Эфесский утвердил Православие и поверг преступную унию с католиками в прах. Его исповеднический пример вдохновляет и укрепляет в истинной вере многие поколения людей. Почитание святителя Марка Эфесского в наши дни имеет особое значение. Ведь сегодня на Православную Церковь ополчились враждебные ей католические и униатские силы. Сегодня, в дни церковного раскола нам особо нужна молитвенная помощь великого святого Марка Эфесского. Нам необходимо изучать его наследие, утверждающее Истину православия и обличающее папскую ересь.Нам надо подражать святителю Марку Эфесскому в твёрдом стоянии за Истину, за веру Православную!

10 февраля 2019 года. 7:00 часов местного времени. В этот день Церковь празднует Собор Новомучеников и Исповедников Российских. По молитвам Новомучеников и Исповедников Российских, проливших свою кровь за Христа, Господь помиловал Россию и в последние десятилетия мы увидели чудо воскрешения и возрождения Русской Церкви. В каноне Святых Новомучеников говорится, что Господь «Владыко, кровию новомученик яко водою угасил в Российской земле пламень нечестия и развращения и спаслеси люди Твоя». Новомученики и Исповедники Российские жили ещё совсем недавно. Даже среди нас, ныне живущих, немало тех, чьи дедушки и бабушки сподобились мученических венцов от Господа в эпоху страшных гонений на Церковь. Ещё в семейных альбомах хранятся фотографии предков, не отрекшихся от Христа. Наши Новомученики и Исповедники — великая духовная сила, которая спасла Россию. Присоединимся к ним в молитве за Отечество!

Во главе всего сонма Новомучеников и Исповедников Российских стоит наш святой Царь Мученик Николай и вся его Семья. Святой Царь Николай и ныне является заступником на Небесах за весь наш народ и всю Русь от Камчатки до Карпат, от Владивостока до Бреста. Наш народ был един под сенью Русского Царя. И среди Новомучеников и Исповедников Российских нет никаких разделений на московских или киевских, минских или таллинских… Все они из единого русского народа, все — Российские.

Обратимся в молитвах к сродникам и предкам нашим, Новомученикам и Исповедникам Российским и вместе с ними воспоим песнь Богу — «да благословит Господа Русь Святая и превозносит Его во веки». И да будет Русь едина и неделима, как и была прежде, когда правил на Руси Помазанник Божий — Русский Царь святой Мученик Николай!

2 марта 2019 года. 7:00 часов местного времени. Этот день отмечен памятью любимого русским народом святого, душу свою положившего за Христа и за Русь-матушку. День памяти Священномученика Гермогена, патриарха Московского. Русский народ помнит великий подвиг Священномученика Гермогена в страшную годину Смутного времени, когда Держава Российская была на краю гибели. Своей непреклонностью, стоянием в вере и правде великий архипастырь Гермоген призвал наших героических предков ко спасению Церкви и Отечества от иноземных и иноверных захватчиков. Сегодня Россия переживает события, сильно напоминающие нам о том далёком времени. И словно к нам сегодняшним летят вдохновляющие на подвиг воззвания великого русского святого — Священномученика Патриарха Гермогена. Воззовем к святому Гермогену о спасении Отечества нашего: «И проповедуеши, и обличаеши, и призываеши, и молишися, и молитися во всех храмехповелеваеши, святителю, о спасении и о умирении страны Православныя» (канон свмч. Гермогену).

1 февраля 2019 года (пятница), 10 февраля 2019 года (воскресение), 2 марта 2019 года (суббота) — в эти дни, где бы мы ни были, когда стрелка на наших часах подойдёт к 7:00, встанем на молитву! О Руси и единстве Русского народа, о Церкви Православной! Поддержим молитвенные волны, которые будут идти с восточных рубежей нашего Отечества до его западных пределов. От Тихого океана до Атлантики и дальше, туда, где есть православный народ, любящий Бога и Россию! Пусть льётся эта Молитва из глубины сердца, к Самому Спасителю и Богу нашему!

Помолимся всем миром о нашем народе, о его возрождении в прежнем могучем единстве Малой и Белой Руси и Руси Великой — всей нашей Святой Родины! Помолимся о наших детях, чтобы они пошли путём, который заповедовал нам ещё великий Князь Владимир, крестивший Русь в святой купели Днепра! Помолимся о земле Русской, о властях и воинстве нашем, чтобы умудрил их Господь и они стали истинными защитниками Святой Руси! Помолимся о Церкви нашей Православной, чтобы избавил её Господь от всяких ересей и расколов, от сближения с теми, кто искажает Истину!

Читать еще:  Молитвы, чтобы найти хорошую работу – прошение святых об успешном поиске и устройстве на работу

Искренне помолимся с покаянным чувством из глубины нашего верующего сердца, чтобы наша молитва была услышана. И чтобы возвратилась эта молитва к нам на Русь Святую от Престола Божьего, исполненная благодати и милости Божией к России, всему миру и Церкви Православной.

ПОКАЯННОЕ МОЛЕНИЕ О РОССИИ И РУССКОМ НАРОДЕ, О ЦЕРКВИ ПРАВОСЛАВНОЙ

Текст моления составлен по благословению митрополита Вениамина (Пушкаря) к Всенародному молебну в феврале-марте 2019 года.

Господи Иисусе Христе, Боже наш, услышь молитвы наши!

Господи, Ты есть любовь, Ты Сама радость! Ты, Господи, Всемогущий, Всесильный! Ты любовь жертвенная, которая создала, изваяла нас!

Ты любовью Своей создал человека. А когда человек отпал от Тебя, Ты жертвенной любовью Своей не оставил его. Ты пришел к нам и Своими Крестными страданиями в великом искуплении спас все народы.

Ты просветил Светом Своим и наш народ. Ты просветил Россию, и Россия приняла Тебя и полюбила Тебя всем сердцем, всей душой. Россия полюбила Тебя из купели Днепра и уже не может отвести от Тебя своего любящего взора. Русь полюбила Божию Матерь и всех святых.

И хотя много грехов у Руси, но она возжелала быть святой. Россия старалась подражать евангельским идеалам, и сама родила для Неба столько Святых, сколько ни одна страна не дала Царству Божию.

Но как только Россия уклонялась от Тебя, Господи, она теряла свой благодатный лик и ввергалась в пучину греха и страстей. Там, где много благодати, там сосредотачиваются адские силы. Поколебалась Россия и народ её впал во зло, в безверие и безнравственность. И в своем безумии отверг Тебя и поднял руку на Твоего Помазанника, которого Ты дал для созидания Царства Русского по образу Небесному. Русский народ бросился в бездну зла и выпил из рук Твоих Чашу страдания до дна. Россия тогда взошла на свою Голгофу.

Ты прости нас, Господи! Мы страшно отступили от Тебя. Весь двадцатый век был веком отступничества. Мы отвернулись от Твоей любви. Забыв Тебя, уйдя от Тебя, мы предали любовь Твою, мы стали злыми, стали безбожными. Господи, прости, Господи, помоги нам!

Господи, забыв Тебя, мы разъединились между собой. Мы оказались во зле. Мы потеряли единство в Тебе, Господи. И в страстях мы бросились в безумии в братоубийственные войны. Весь век мы находились в таком страшном состоянии и сейчас пребываем во зле. Но зло не созидает, оно разъединяет и разрушает.

Ты прости нас, Господи, Ты Всемилостивый, Ты все можешь!

Ты, Господи, попустил на Россию страдания и испытания, и войны, которые унесли миллионы русских людей. Помоги нам осознать и покаяться, и вновь выйти на светлую дорогу, которую указал великий князь Владимир Красное Солнышко! Помоги нам, Господи, в добре и любви обрести своё единство! Господи, прости, помилуй нас! Прости Россию, помоги нам быть едиными в Тебе! И тогда воспрянет Русь, и она станет крепким государством, выполняющим Твою волю, Господи!

Слово Твое, Господи, истинно и непреложно. И никто в мире не отменит Апокалипсиса, и предстоят нам ещё испытания, ибо силы ада не покаялись и еще больше противостоят Тебе, Господи. В апокалиптические дни помоги нам, Господи, стоять в Правде и Истине Твоей, быть верными Тебе до конца!

Спаси Россию, Господи! Спаси люди Твоя и благослови достояние Твое! Мы пред Тобою стоим, пред милосердием Твоим, духовно грязные, заблудшие, Господи, помилуй нас! Молим Тебя, Господи, чтобы в эти смутные и лукавые времена не погибла Русь! Чтобы на Руси восторжествовала крепкая вера, любовь и правда! Чтобы Россия твердо стояла в Православии до скончания века и противостояла злу антихристову! Помоги нам, Боже, идти, отражая Твоей благодатью всякое зло в мире, созидая Царство Божие в душах наших, живущих на земле. Да, будет во всем и на всё святая воля Твоя! И да прославится на Руси святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа!

Так встанем же, братья! Едиными устами, единым сердцем, воздохнем ко Господу! Бог слышит молитву одного человека. А молитва миллионов людей тем паче будет услышана Господом.

Центр церковно-государственных отношений «Берег Рус»

Песня времен Первой Мiровой войны. Версия советских времен известна как — «Смело мы в бой пойдем за власть советов».

Подворье Патриарха Московского и всея Руси храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покровском

Московская епархия (г.Москва), Никольское благочиние

Новости

Объявления

 • Просьба о помощи
 • 01 Июнь 2018
 • Дружественные сайты
 • 22 Ноябрь 2015
 • Главная
 • Новости
 • Общецерковные новости
 • Объявления
 • История храма
 • Иконы храма
 • Росписи храма
 • Настоятель
 • Руководство прихода
 • Воскресная школа
 • Социальное служение
 • Готовимся к таинству св.Крещения
 • Толкование Священного Писания
 • Молитвы
 • Душеполезное чтение
 • Начинающему христианину
 • Библиотека
 • Поэтическая страничка
 • Публикации
 • Реквизиты
 • Контактная информация
 • Фотографии
 • Видеозарисовка

Молитвы о спасении России

Молитва по соглашению

Спаси нас, Боже Праведный, всех вместе, отврати Лице Твое от грех наших общих и личных, верни нам обратно наше достояние – Россию и помоги возродить ее, обрати врагов наших вспять. Аминь.

Молитву эту читают ежедневно в 14 часов по московскому времени.

Творить эту молитву 3 раза подряд, остальное – своими словами. Вслух или «про себя». На коленях или стоя. В церкви или вне её. На улице или дома. В пути или на работе, смотря по обстановке у каждого. Главное – от всего сердца, с воплем души.

Молитва о спасении державы Российской и утолении в ней раздоров и нестроений

(Молитва свт. Тихона, Патриарха Московского и Всея Руси)

Господи Боже, Спасителю наш! К Тебе припадаем сокрушенным сердцем и исповедуем грехи и беззакония наша, ими же раздражихом Твое благоутробие и затворихом щедроты Твоя. Отступихом бо от Тебе, Владыко, и заповедей Твоих не соблюдохом, ниже сотворихом, якоже заповедал еси нам. Сего ради нестроением поразил еси нас, и дал еси нас на попрание врагом нашим, и ума лишихомся паче всех язык, и быхом в притчу и поношение соседом нашим. Боже великий и дивный, каяйся о злобах человеческих, возводяй низверженныя и утверждаяй низпадающия!

Небесную Твою силу с небесе низпосли, уврачуй язвы душ наших и воздвигни нас от одра болезни, яко наполнишася разслабления чресла наша, яко болим неправдою и рождаем беззаконие. Утоли шатания и раздоры в земли нашей, отжени от нас зависти и рвения, убийства и пианства, разжения и соблазны, попали в сердцах наших всяку нечистоту, вражду и злобу, да паки возлюбим друг друга и едино пребудем в Тебе, Господе и Владыце нашем, якоже повелел еси и заповедал еси нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко исполнихомся уничижения и несмы достойни возвести очеса наша на небо. Помяни милости, яже показал еси отцем нашим, преложи гнев Твой на милосердие и даждь нам помощь от скорби. Молит Тя Твоя Церковь, представляющи Тебе ходатайство другов Твоих: преподобных и богоносных отцев наших Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Петра, Алексия, Ионы, Иова, Филиппа — святителей Московских, священномученика Ермогена, страстотерпца Царя Николая, страстотерпицы Царицы Александры, Царевича Алексия, Великих Княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и верных слуг их, наипаче Святителя Тихона, Патриарха Московского исповедника, преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы… и всех святых, в земли нашей просиявших, изряднее же Пресвятыя Богородицы и Приснодевы Марии, от лет древних покрывавшия и заступавшия страну нашу.

Вразуми всех, иже во власти суть, и возглаголи в них благая о Церкви Твоей и о всех людех Твоих. Силою Креста Твоего укрепи воинство наше и избави их от всякого навета вражия. Воздвигни нам мужей силы и разума и даждь всем нам Духа премудрости и страха Божия, Духа крепости и благочестия.

Господи, к Тебе прибегаем, научи нас творити волю Твою, яко Ты еси Бог наш, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя во веки веков. Аминь.

Молитва покаянная, юже чтоша в церквах в России во дни смуты.

Господи, Боже, Вседержителю, призри на нас грешных и недостойных чад Твоих, согрешивших пред Тобою, прогневавших благость Твою, навлекших гнев Твой праведный на ны, падших во глубину греховную. Ты зриши, Господи, немощь нашу и скорбь душевную, веси растление умов и сердец наших, оскудение веры, отступление от заповедей Твоих, умножение нестроений семейных, разъединения и раздоры церковныя, Ты зриши печали и скорби наша от болезней, гладов, потопления, запаления и междоусобныя брани происходящия. Но, премилостивый и человеколюбивый Господи, вразуми, настави и помилуй нас, недостойных, исправи жизнь нашу греховную, утоли раздоры и нестроения, собери расточенныя, соедини разсеянныя, подаждь мир стране нашей и благоденствие, избави ю от всяких бед и несчастий. Всесвятый Владыко, просвети разум наш светом учения евангельскаго, возгрей сердца наша теплотою благодати Твоея и направи я к деланию заповедей Твоих, да прославится в нас Всесвятое и Преславное Имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

Молитва святителю Иоанну Шанхайскому

О, святителю отче наш Иоанне, Пастырю добрый и тайновидец душ человеческих! Ныне у Престола Божия за нас молишися, яко же и сам посмертне изрек: «Хотя я и умер — но я жив». Умоли Всещедраго Бога прощение нам во гресех даровати, да смело воспрянем духом и уныние сего мира отрясем и Богу возопиим о даровании нам смирения и богодохновения, богосознания и духа благочестия на всяких путех жизни нашея.

Яко милостивый сиропитатель и опытный путеводитель на земле бывший ныне буди нам вождем Моисеовым и в смутах церковных всеобъемлющее Христово вразумление. Услыши стенание смущенных юношей нашего лихолетия, обуреваемых беснованием вселукавым и отряхни лень уныния пастырей, изнемогающих от натисков духа мира сего и томящихся в оцепенении праздном.

Да слезно вопием ти, о теплый молитвенниче, посети нас сирых, во тьме страстей утопающих, ждущих твоего отеческаго наставления, да озаримся светом невечерним, идеже ты пребываеши и молишися за чад твоих, по лицу вселенныя рассеянных, но любовию слабою к свету все же тянущихся, идеже свет Христос Господь наш пребывает, Ему же честь и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва о победе русского воинства

Господи, Боже сил, Боже спасения нашего! Боже, творяй чудеса Един! Призри в милости и щедротах на смиренные рабы Твоя и человеколюбно услыши и помилуй нас. Се бо врази наша собрашася на ны воеже погубити ны и разорити святыни наша.

Ты же, вся ведый, веси, яко неправедно воссташа на ны. Темже грешнии и недостойнии в покаянии и со слезами молим Тя: помози нам, Боже, Спасителю наш, и избави нас Имени ради Твоего, да никогда рекут врази наша: «Бог оставил их, и несть избавляяй и спасаяй их».

Ей, Господи Боже, Спасителю наш, крепосте и упование, и заступление наше. Не помяни беззаконий и неправд людей Твоих и не отвратися от нас гневом Своим, но в милости и щедротах Твоих посети смиренные рабы Твоя, ко Твоему благоутробию припадающыя: восстани в помощь нашу и подаждь воинству русскому о Имени Твоем победити! А им же судил еси положити на брани души своя, тем прости согрешения их, и в день праведнаго воздаяния Твоего воздай венцы нетления.

Ты бо еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну, и Святому Духу и ныне и присно, и во веки веков. Аминь!

Молитва о благосостоянии России о. Иоанна Кронштадтского

Отче наш, Иже еси на набесех! Да святится Имя Твое в России! Да приидет царствие Твое в России! Да будет воля Твоя в России! Ты насади в ней веру истинную и животворную! Ей, Господи, возстани на помощь нашу, в настоящия бо дни безверия едина есть отрада у истинного христианина и сына Церкве — неизменный, бодрый, всеблагий, премудрый и всесильный Промысел Божий о людях, наипаче о Земной Церкви Христовой, о вечном спасении людей и о вечном, непоколебимом, премирном Отечестве — Небе!

Святое воинство Небесной Церкве! Ополчися за Церковь Божию, на земле сущую: бедствует она, возлюбленная Невеста, нападения лютые терпит от врагов Истины.

Господи, умиротвори Россию ради Церкве Твоея, ради нищих людей Твоих, прекрати мятежи и нестроения, даруй властем мудрость и мужество, посли им многия советники благочестивыя, мудрыя и мужественныя, юношество направи на истинный путь, воинство сотвори верным и мужественным, священство соделай ревностным к долгу своему, искорени пиянство, прелюбодейство, воровство, грабительство, убийство, непотребства; молодью — старшим, подчиненныя — начальником, люди Российския — законом правым, вся повсюду служащия покори началу всех начал — Истине и сотвори довольны оброки своими.

Да будет слава в вышних Богу и на земли и в России мир, к человеком благоволение. Аминь!

Молитва Богородице об Отечестве

Сохрани, Пресвятая Богородице, Пречистая Дево Марие, людей твоих под кровом Твоим и светлыми, чистыми Твоими молитвами моли Бога о спасении страны нашей Российской!

Молитва Господу о стране нашей и народе ея

Господи! Спаси и сохрани Богохранимую страну нашу Российскую и весь род людской и все воинство ея и всех и вся! Не остави нас, грешных Божьих людей, во все дни живота нашего! Прости прегрешения вольныя и невольныя и не остави нас в страшный и темный час искушения и нападения диавольского!
Убереги страну нашу Российскую, Богохранимую и Богом покровительствуемую от злая и темныя силы и обстояния и подаждь нам всем, грешным Божьим людям русским, во милосердие Твое прощение всех грехов, исповедуемых нами в покаяния и с любовью в сердце к Тебе, Господи, Творцу мироздания и всего сущего на Земле везде и повсюду! Да убоятся Господа в страхе Твоем и бежат злаго и темнаго обстояния и окамененного нечувствия люди Твоя!
Сбереги, Господи, страну нашу Российскую, вся люди ея, вся воинство ея, всех юных и старцев, и младенцев под кровом Твоим!

Господи, храни Русь нашу Святую и Православную, сохрани и сбереги ю на многая лета и подаждь милость Твою сохранити ю в чистоте помышления и даруй ей спасение во имя Отца и Сына и Святаго Духа и ныне и присно, и во веки веков. Аминь!

Молитвы о спасении и воскресениии России, о грядущем царе, о даровании православного царя, О восстановлении самодержавного Царства Русского.

14, 15, 16 — ИЮЛЯ СТРОГИЙ ПОСТ В ПАМЯТЬ ОБ УБИЕННЫХ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКАХ

Дорогие братья и сестры! Известный старец иеросхимонах Рафаил (Берестов) в память о мученической кончине святых Царственных мучеников, благословляет всем любящим и почитающих их — строгий пост 14, 15, 16 июля. В ночь с 16 на 17 июля в 12 часов ночи благословляется читать ко Господу «Молитву о спасении России», «Молитву о даровании Православного Царя», «Молитву о грядущем Царе» и другие.

МОЛИТВА О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРАВОСЛАВНОГО И САМОДЕРЖАВНОГО ЦАРСТВА РУССКОГО

Господи Иисусе Христе Боже наш! Приими от нас недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и прости грех праотцев наших отрекшихся от владычества Твоего, его же чрез помазанника Твоего и Царство Православное утвердил еси, паче того, не возбранивших убиение святаго мученика царя Николая, с царицею, и со чадами, и со всем царственным родом, и нас грешных прости, Тебя грехами своими беспрестанно прогневляющих, приими молитву нашу о благоверных царях и царицах, князех и княгинях, епископех и священницех, монасех и бельцех, воинех и младенцех, за веру и царство православное подвизавшихся, наипаче от жидов и иных клеврет сатанинских умученных, и молитвами их помилуй нас грешных.

Призри Владыко Человеколюбче милостивным Ти оком на Церковь Твою Святую и соблюди Ю невридиму и необориму от ересей и нестроений и миром Твоим огради. Примири разделения среди народа Отечества нашего и силою Святаго Духа обрати всех на путь покаяния, мира и братолюбия. Давый заповедь твою нам еже любити Тебе Бога нашего и ближнего своего, сотвори да ненависть, вражда, обиды и прочия беззакония прекратятся, истинная же любовь и мир Твой да царствует сред народов Отечества нашего.

Да не убоимся страха дьявольского паче страха Божия и да не отступим от Тебе и Церкви Твоей Святей, но неотступно пребывати нам в истине и вере Православной даже до смерти. Даруй нам благодатью Твоею твердую и несомненную веру, любовь нелицемерную и мудрость духовную и дерзновенно исповедати Тя и постояти за Имя Твое Святое и святую веру Православную. Сохрани Церковь Твою Святую и всех верных рабов Твоих под благодатным покровом Твоим от обольщения лжечудес, лукавства лжезнамений и лютого коварства пребеззаконного и богомерзкого антихриста и всех козней его, и не приняти звериного начертания и печати его, и не поклонитися ему, но точию Тебе Единому Истинному Богу кланятися и в истине и правде до конца послужити.

Сокруши и разори благодатию Твоею жертву беззаконную на земли российстей бесовом приносимую и избави Богохранимое Отечество наше и народ наш от насильства безбожник и богопротивного ига иудейского, от еретик осквернение и нечистивых инородцев и супостатов попрания. Даруй нам познати святую волю Твою, да соберутся народы православные во едину Державу, страшную и непреоборимую для врагов Христовых, да будем паки Русью Святой Тебе Христа Царя Небесного единомысленно исповедующей и жизнь народа своего единодушно по вере Православной устраяющей. Даруй нам на последняя времена милостию Твоею Царя Православного и самодержавное Царство яко щит и ограждение Церкви Твоей Святей и народа Твоего. Пошли пастырей истинных и делателей добрых на ниву Твою, Отечество наше Российское, да просветится народ наш светом правды Твоея, да познают вси Тебе Единаго Истиннаго Бога нашего, да будет народ наш яко едино стадо и един Пастырь.Помяни ны и вся люди Твоя, о возстановлении Царства Православного подвизающихся, и укрепи силою Духа Твоего Святаго во брани до конца претерпети и устояти, и венцев небесных сподобитися.

Твое бо есть еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва Державной иконе Божьей Матери

О мира заступнице, Мати всепетая! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею Державною, усердно молим Тя: не отврати Лица Твоего от прибегающих к Тебе. Умоли, милосердная Мати Света, Сына Твоего и Бога нашего, сладчайшего Господа Иисуса Христа: да дарует покаяние многострадальному народу нашему, да укрепит христолюбивое воинство, да дарует нам Царя Православного и свободит страждущую страну нашу от лютаго жидовскаго ига, да сохранит и утвердит державу нашу в мире и благоденствии и избавит нас от междоусобныя брани: да укрепит святую Церковь нашу Православную, и непозыблему соблюдет ю от неверия, раскола и ересей.

Не имамы бо иныя помощи, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси всесильная христиан Заступница пред Богом, праведный гнев Его умягчающая. Избави всех, с верою Тебе молящихся, от падений греховных, от навета злых человек, от глада, скорбей и болезней. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление согрешений наших: да вси, благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое Имя в Троице славимаго Бога: Отца, и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Просим Тя, Господи, исполнения нашего прошения. Но обаче не якоже мы хотим, но якоже Ты. Да будет во веки воля Твоя. Аминь.

Молитва о даровании православного Царя

Господи Боже наш, со умилением и воздыханием и с тугою сердечною приступихом к Тебе, и припадаем Ти, и в болезни духа вопием: согрешихом, беззаконовахом, неправдовахом пред Тобою, дары Твоя — Церкве благолепие, плодов изобилие, воздухов благорастворение, земли благоплодие, их же Святей Руси даровал еси царством самодержавным — в небрежении прияхом и благодарения подобна Тебе Владыце и Щедродателю нашему не воздахом, паче же отрекохомся владычества Твоего, аще чрез Помазанника Твоего и Царство Православное утвердил еси.

Возлюбихом земная паче небесных и временная паче вечных — и обою лишихомся. Возлюбихом волю свою паче Твоея творити — и ею врагу Твоему поработихомся. Исповедуем же, яко истиною и судом навел еси вся сия на ны грех ради наших.

Помяни, Господи, и речения пророк Твoих новых, их же в Земли Русской прославил еси в последняя времена сия, яко даруеши людем Твоим на малое время последнее паки оплот крепок и стену недвижиму — Царя Самодержавна, Помазанника Твоего благословенного.

Сия же паки вемы, яко несть дар сей от человек, ниже многомятежному похотению их даруется, но могуществом Твоим, и волею, и благим промышлением Твоим устрояется.

Тем же и вопием к Тебе со слезами: воздвигни нам вожди духовные, мужи в силе Илии и Еноха, да воля Твоя от них возвещаема непреложно да совершитися, нашу же волю падшую и греховную отлагаем зде пред Тобою. И аще благоволиши милостиво призрети на ны, недостойныя рабы Твоя, сам Владыко укажи нам избранного Твоего самодержца, помазанием же Божественным на служение Царское всеми дарами духовными снабди его. Аминь.

Молитва о грядущем Царе

Господи, Боже наш, Великий и Многомилостивый! Во умилении сердец наших, смиренно молимся Тебе: сохрани под кровом Твоея благости от всякаго злаго обстояния Благоверного Государя и Отца нашего, избранного Тобою рода Романовых (его же имя Ты, Господи, веси).

Огради его на всех путех его святыми Твоими ангелы, да ничтоже успеет враг на него, и сын беззакония не приложит озлобити его: исполни его долготою дней и крепостию сил. Да совершит вся во славу Твою и во благо людей Своих. Мы же, Всеблагому Твоему Промышлению о нем радующеся, благословим и прославим Всесвятое Имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Избави, Господи, нас от ига жидовского, вемы яко сие есть попущение Твое и гнев Твой за отречение народа от своего Богопомазанника; Русь Святую воскреси, и под власть самодержавному Царю верни, воинство православное возстави. Аминь.

Молитва по соглашению о Воскресении России

Гoсподи Iисусе Христе! Прiими молитву нашу о Церкви Твоей Святей приносимую, о всех людех Твоих, их же искупил еси Честнoю Tвoею Крoвiю. Прiими молитву сiю о благоверных царех и царицех, князех и княгинех, епископех и священницех, монасех и бельцех, воинех и младенцех, за Веру и Царство Православныя подвизающихся, наипаче же от клеврет сатанинских умученных, и молитвами их даруй нам, через воскресенiе преподобнаго отца нашего Серафима Саровского, на последнiя времена Царя Православнаго и Самодержавное Царство его в щит и огражденiе и сохраненiе и спасенiе Церкви Твоей Святей.

Господи! Воскреси Святую Царскую Православную Русь!

Господи, Боже наш, даруй всем православным христианам уразумети, яко за измену нашу клятвопреступную Ты отъял еси Царя от народа Своего. Открый Твоим людем умныя очи сердечныя, видети, яко от тоя измены куплены вси кровiю святаго Царя Николая, Христу в подобiе, дабы соборне славити нам Царя искупителем во славу Христову, и тако от раскаянiя в покаянiе прiидем, для того бо куплены от соборныя смерти.

Господи, помяни Грядущего Государя нашего, будущiй Царскiй Совет и ны [имена] и вся люди Твоя, отцы и братiю нашу, воскресенiе преподобнаго Серафима чающих и о восстановленiи Царства Православнаго и Самодержавнаго подвизающихся, и укрепи силою Духа Твоего Святаго во брани до конца претерпети и устояти, и венцев небесных сподобитися. Твое бо есть еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА О СПАСЕНИИ РОССИИ

На Отчизну нашу, Россию, излей благодать Твою, Боже! Да соединятся все народы, ее населяющие, в одну семью, Тебя, Отца Небесного, единомысленно исповедующую, всю жизнь свою единодушно по вере устрояющую, да будет едино стадо и единый Пастырь. Да будет хлеб насущный и духовный для всех без изъятия.

Да будет мир и любовь между всеми и да будут безсильны козни врагов внутренних и внешних, злых сеятелей плевел на ниве Твоей, писанием, словом или делом вносящих шаткость в умы, горечь в сердца, соблазн, раздор и всякую скверну в жизнь.

Пошли, Господи, делателей добрых на русскую ниву Твою, да огласят они ее глаголами правды Твоей, да просветят ее примером жизни по вере.

Пошли, Господи, народу русскому чуткость сердца, да разумеет он святые речи избранников Твоих, да разумеет он святую волю Твою и неизменно и с радостью творит ее, да будет Русь воистину свята, да соединится она единомысленно и единодушно в одно великое Православное и Самодержавное Царство Русское и Братство Христово, мыслию, словом и делом верное Богу и Христу Его. Да будет Святая Русь наша подлинно церковной державой во главе с Грядущим Благоверным Государем – Царем-Победителем, во всех делах своих руководствующейся учением Православной Церкви.

Господи, Владыко мира! Посети Отчизну нашу благодатию Своею, да облечется она святостию, яко ризою, и да будут сыны ее во смирении своем достойны одежды брачной, в ней же внити надлежит в чертог Царствия Твоего. Аминь!

Молитва по соглашению – О спасении России

Мир Вам, дорогие посетители православного сайта “Семья и Вера”!

Перед Вами страница, посвященная молитве по соглашению о нашем Отечестве, где мы молимся об умножении любви и искоренении всякого зла и ненависти в России, о спасении и благополучии страны нашей, о вере, мудрости и укреплении властей и о воинстве страны нашей, о мире всего мира.

Молитва по соглашению – это исполнение на деле слов Иисуса Христа:

«Истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».

Для принятия участия в молитве по соглашению о спасении и благополучии России, мысленно согласитесь с участниками молитвы и читайте молитву в 21:10 по московскому времени. Если у кого-то не получается прочесть молитву в указанное время, можно добавить её к вечернему правилу.

И да просветит милостивый Господь Россию светом Православия!

Молитва Святой Троице о русском народе

Всемогущий Боже, Ты сотворил небо и землю – умилосердись над бедным русским народом и дай ему познать, на что Ты его сотворил!
Спаситель мира, Иисусе Христе, Ты отверз очи слепорожденному – открой глаза нашему народу, дабы он познал волю Твою святую, отрекся от всего дурного и стал народом богобоязненным, разумным, трудолюбивым и честным!
Душе Святый, Утешителю, Ты в пятидесятый день сошел на апостолов – прииди и вселися в нас! Согрей святою ревностью сердца духовных пастырей наших и всего народа, дабы свет Божественного учения разлился по Земле Русской, а с ним низошли на нее все блага земные и небесные!

МОЛИТВА ПО СОГЛАШЕНИЮ

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты сказал пречистыми устами Твоими: «Истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Непреложны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое безприкладно и человеколюбию Твоему несть конца. Сего ради молим Тебя, исполни прошения рабов Твоих: (Ваши имена), и всех тех, кто возносит сейчас с нами соборную молитву, имена Ты их Господи знаешь Сам, согласившимся просить Тебя об умножении любви и искоренении всякого зла и ненависти в России, о спасении и благополучии страны нашей, о вере, мудрости и укреплении властей и воинстве страны нашей, о мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей, да в мире и безмолвии поживем во всяком благочестии и чистоте, яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва ко Пресвятой Богородице о России

Заступнице земли Российстей и непрестанная за нас молитвеннице, мир народу у Господа испроси, да святится в нас имя Божие во веки. Аминь.

Дорогие братья и сестры!
Правила молитвы по соглашению – изменены.

С августа 2018 года, благословение на молитву по соглашению у священника – брать не требуется. Русская православная Церковь даёт всем общее благословение.

С января 2019 года мы также отменили список имён участников всех молитв по соглашению, так как нам очень сложно следить за списком и ежедневно добавлять новые имена в одиннадцать молитв по соглашению. Также довольно часто случались накладки и по техническим причинам.

Сейчас каждый желающий может самостоятельно (мысленно) присоединится к молитве по соглашению. А в самой молитве упоминать молящихся фразой “… и всем тем, кто возносит сейчас с нами соборную молитву, имена Ты их Господи знаешь Сам, согласившимся просить Тебя…”, которая вставлена в саму молитву.

Молитва о спасении России

Молитва о спасении России

Господи Иисусе Христе, Боже наш! Прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное наше моление и, простив нам все согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздай им по делам их, но по великой Твоей милости обрати их неверных ко правоверию и благочестию, верных же чтобы уклонялись от зла и творили благое. Нас же всех и Церковь Твою Святую, всесильною Твоей крепостью от всякого злого обстояния, по милости избавь. Отечество наше от любых безбожников и власти их освободи, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услышь, многомилостивый Боже наш, и изведи из истления жизнь их. Подай же мир и тишину, любовь и утверждение и скорое примирение людям Твоим, их же Честною Твоею Кровью искупил. Но и отступившим от Тебя и Тебя не ищущим явлен будь, чтобы ни единому из них не погибнуть, но всем им спастись и в разум истины прийти, дабы в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославять пречестное имя Твоё, терпеливодушно, незлобивый Господи, во веки веков. Аминь.

Читайте также

Молитва покаянная, читаемая в церквах России в дни смуты

Молитва покаянная, читаемая в церквах России в дни смуты Господи, Боже, Вседержитель, призри на нас, грешных и недостойных чад Твоих, согрешивших пред Тобою, прогневавших благость Твою, навлёкших гнев Твой праведный на нас, падших во глубину греховную. Ты видишь, Господи,

Молитва по соглашению о спасении России

Молитва по соглашению о спасении России Господи Боже наш, Иисусе Христе, Пречистыми Твоими устами Ты сказал нам: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного[41]».С глубокой верой в непреложность слов

Молитва к Господу о России

Молитва к Господу о России На Отчизну нашу, Россию, излей благодать Твою, Боже! Да соединятся все народы, её населяющие, в одну семью, Тебя, Отца Небесного, единомысленно исповедающего, всю жизнь свою единодушно по вере устрояющую, да будет едино стадо и единый Пастырь, да

22. Продолжение о искупительном восстановлении падшего человека. Участие всея Святыя Троицы в нашем спасении. Порядок возбуждения в спасаемом человеке добрых чувств от Духа Божия. Участие в сем деле самого человека. Ревность о спасении как первое условие к достижению его

22. Продолжение о искупительном восстановлении падшего человека. Участие всея Святыя Троицы в нашем спасении. Порядок возбуждения в спасаемом человеке добрых чувств от Духа Божия. Участие в сем деле самого человека. Ревность о спасении как первое условие к достижению

О спасении

О спасении Как удобно и скоро может спасать нас Господь! Мгновенно, неожиданно, неприметно. Часто днем я бывал великим грешником, а вечером после молитвы отходил на покой оправданным и паче снега убеленным благодатью Святого Духа, с глубочайшим миром и услаждением на

Молитва о спасении

Молитва о спасении Господь, помилуй и прости, Помилуй и прости! И все грехи мои скости Для светлого пути. На тыщи вёрст я вижу зло. Везде блуждает зверь. Молюсь, чтоб милым повезло, Чтоб постучались в дверь. Господь, нечистых отгони, Развей мой жуткий страх. Мы точно в

Молитва ко Господу о спасении и сохранении России

Молитва ко Господу о спасении и сохранении России Господи Иисусе Христе Боже наш! Приими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наша, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздаждь им по делом их, но по

Глава 33 1. Молитва Израиля о спасении и ответ Бога

Глава 33 1. Молитва Израиля о спасении и ответ Бога 1. Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили! Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты; когда прекратишь грабительства, разграбят и тебя. 1-12. Около 701-го г. ассирийцы

Молитва Господу Иисусу Христу о спасении Отечества

Молитва Господу Иисусу Христу о спасении Отечества Господи Иисусе Христе, Боже наш!Прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие и, простив нам вся согрешения наша, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздаждь им по делом их, но по

2. Предвечный Совет Пресвятой Троицы о спасении рода человеческого. Участие Лиц Прсв. Троицы в спасении человека

2. Предвечный Совет Пресвятой Троицы о спасении рода человеческого. Участие Лиц Прсв. Троицы в спасении человека Свщ. Писание (Быт. 1, 26) говорит, что созданию человека предшествовало некое таинственное совещание Божественных Лиц. «И сказал Бог: сотворим человека по образу

Молитва о спасении России и прекращении раздоров и нестроений

Молитва о спасении России и прекращении раздоров и нестроений Господи Боже, Спасителю наш! К Тебе припадаем сокрушенным сердцем и исповедуем грехи и беззакония наша, ими же раздражихом Твое благоутробие и затворихом щедроты Твоя. Отступихом бо от Тебе, Владыко, и

Молитва о спасении старца Феофана Новоезерского

Молитва о спасении старца Феофана Новоезерского Знаменитый старец-подвижник архимандрит Феофан был настоятелем Кирилло-Новоезерской пустыни Новгородской губернии и благочинным нескольких монастырей, в том числе и женского Горицкого. Почил о Господе блаженною

Молитва о спасении праведного Иоанна Кронштадтского

Молитва о спасении праведного Иоанна Кронштадтского Господи! Я – чудо Твоей благости, премудрости, всемогущества, поколику приведен Тобою из небытия в бытие, поколику сохраняюсь Тобою доселе в бытии, поколику имею, по благости, щедротам и человеколюбию единородного Сына

Всенародный молебен о России и Русском народе, о Церкви Православной

Определены дни и время, по благословению митрополита Вениамина (Пушкаря) составлен текст Покаянного моления

Всенародный молебен «О России и русском народе, о Церкви Православной» будет проходить во всём мире, везде, где есть души, любящие Русь Святую и Веру Православную.

Грозные тучи сгущаются над нашим Отечеством. Со всех сторон громы и раскаты. С востока и запада грозят России, покушаются на её земли, города и села. Грозным оружием пугают нас.

И уже уничтожают, убивают в братоубийственных войнах наш когда-то единый русский народ. Страдает и мучается наш одурманенный народ там, где воссел на Киевский престол незаконный князь, разрывающий Русь и Церковь её.

Тяжкий гнет испытываем мы, опьяненные теленовостями и большими политическими спектаклями. Болеет наша молодёжь, запутавшаяся в социальных сетях, в грязных пороках, отравленная ядом наркомании и революционных призывов.

Мучается весь народ, связанный всевозможными кредитами, оказавшийся в кабале у хитрых и лукавых иностранных банкиров, скупщиков и меновщиков великих богатств России.

И уже видим мы поругание наших святынь православных. Уже видим великий раскол Церковный и нестроения внутри Церкви. Видим, как разделив Русь на Российскую Федерацию, на государства Украину и Белоруссию, готовятся рассекать её дальше.

Видим мы в этих бедах и страшных угрозах нашей Руси Родимой сатанинский лик самого Антихриста.

Так что же, опускать руки и предавать душу свою врагу рода человеческого? Тому, кто желает навеки погубить Россию, стереть её с лица земли, а на её месте, на её обломках построить дьявольский мировой порядок?

Нет! Не унывать, не бояться нужно нам, а совместной молитвой в единении и любви обратиться к вечному Отцу и Спасителю Руси — Христу Богу и Пресвятой Владычице нашей Богородице. Русский народ в смирении и покаянии, воздержании и посте сколько раз обращал свой взор к небу, и был помилован Богом.

Вспомним Поле Куликово и милость Божию! Вспомним, как даровал Господь Победу Русскому войску в великой битве Куликовской в 1380 году! Вспомним, как спасена была Москва и Русь от нашествия грозного Тамерлана в 1395 году! Как завершилось в 1480-м году ордынское владычество на Руси, как явил Господь Своё заступничество народу Русскому в стоянии на реке Угре.

Вспомним 1612-й год, когда спасена была Русь молитвами русских святых и великим мужеством лучших сынов Отечества Родимого! Вспомним Полтаву и Бородино, вспомним Шипку, оборону Севастополя, Албазина и Порт-Артура! Вспомним все великие Победы нашего славного народа!

И страшный и грозный год 1941-й вспомним! Господь и тогда не оставил нас! Господь помиловал и спас Россию! Так,вспомним нашу святую Победу и ликующий май 1945 года! И полный разгром Квантунской армии — нашего грозного врага на Дальнем Востоке!

В 1993 году Святейший Патриарх Алексий II молился перед образом Владимирской иконы Божией Матери о спасении России от братоубийственной гражданской войны. И тогда Господь и Его Пречистая Матерь не оставили нас.

Ни одно из великих испытаний, которые попускал Господь нашему народу не прошло без искреннего покаянного обращения к Богу.

Ныне приходит час испытания, грозящий и Церкви нашей Святой, и Отечеству нашему, и всем нам рабством и пленением. Небывалый Церковный раскол, разрывающий душу Святой Руси, гонения на Церковь Православную и большаявоенная угроза России.

Так встанем на молитву! Обратимся от всего сердца с покаянием к Богу, Пресвятой Владычице нашей Богородице и всем Святым!

Помолимся, православные! О Руси и единстве Русского народа, о Церкви Православной!

Пусть летит молитва православная над Россией и всей планетой нашей и достигает Самого Господа! С Востока на Запад. От Владивостока до Киева. От Магадана до Москвы. От Сахалина до Бреста. От Петропавловска-Камчатского до Санкт-Петербурга. От Анадыря до Калининграда. От Америки, Японии и Китая, Австралии и Сингапура до православного Гамбурга. От Тихого океана до Атлантики.

Из сердец православных к Самому любящему Отцу и Богу нашему, Творцу мира и человека.

Всенародный молебен «О России и русском народе, о Церкви Православной» будет проходить во всём мире, везде, где есть души, любящие Русь Святую и Веру Православную.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ДАТЫ ВСЕНАРОДНОГО МОЛЕБНА

1 февраля 2019 года. 7:00 часов местного времени. В этот день совершается память святителя Марка Эфесского — святого, мужественно и исповеднически защищавшего Истину Православия на Ферраро-Флорентийском соборе в 1437-1439 годах, где собрались католики и православные. Святитель Марк Эфесский — это символ чистоты Православия и адамант веры христианской. Святитель Марк Эфесский утвердил Православие и поверг преступную унию с католиками в прах. Его исповеднический пример вдохновляет и укрепляет в истинной вере многие поколения людей. Почитание святителя Марка Эфесского в наши дни имеет особое значение. Ведь сегодня на Православную Церковь ополчились враждебные ей католические и униатские силы. Сегодня, в дни церковного раскола нам особо нужна молитвенная помощь великого святого Марка Эфесского. Нам необходимо изучать его наследие, утверждающее Истину православия и обличающее папскую ересь.Нам надо подражать святителю Марку Эфесскому в твёрдом стоянии за Истину, за веру Православную!

10 февраля 2019 года. 7:00 часов местного времени. В этот день Церковь празднует Собор Новомучеников и Исповедников Российских. По молитвам Новомучеников и Исповедников Российских, проливших свою кровь за Христа, Господь помиловал Россию и в последние десятилетия мы увидели чудо воскрешения и возрождения Русской Церкви. В каноне Святых Новомучеников говорится, что Господь «Владыко, кровию новомученик яко водою угасил в Российской земле пламень нечестия и развращения и спаслеси люди Твоя». Новомученики и Исповедники Российские жили ещё совсем недавно. Даже среди нас, ныне живущих, немало тех, чьи дедушки и бабушки сподобились мученических венцов от Господа в эпоху страшных гонений на Церковь. Ещё в семейных альбомах хранятся фотографии предков, не отрекшихся от Христа. Наши Новомученики и Исповедники — великая духовная сила, которая спасла Россию. Присоединимся к ним в молитве за Отечество!

Во главе всего сонма Новомучеников и Исповедников Российских стоит наш святой Царь Мученик Николай и вся его Семья. Святой Царь Николай и ныне является заступником на Небесах за весь наш народ и всю Русь от Камчатки до Карпат, от Владивостока до Бреста. Наш народ был един под сенью Русского Царя. И среди Новомучеников и Исповедников Российских нет никаких разделений на московских или киевских, минских или таллинских. Все они из единого русского народа, все — Российские.

Обратимся в молитвах к сродникам и предкам нашим, Новомученикам и Исповедникам Российским и вместе с ними воспоим песнь Богу — «да благословит Господа Русь Святая и превозносит Его во веки». И да будет Русь едина и неделима, как и была прежде, когда правил на Руси Помазанник Божий — Русский Царь святой Мученик Николай!

2 марта 2019 года. 7:00 часов местного времени. Этот день отмечен памятью любимого русским народом святого, душу свою положившего за Христа и за Русь-матушку. День памяти Священномученика Гермогена, патриарха Московского. Русский народ помнит великий подвиг Священномученика Гермогена в страшную годину Смутного времени, когда Держава Российская была на краю гибели. Своей непреклонностью, стоянием в вере и правде великий архипастырь Гермоген призвал наших героических предков ко спасению Церкви и Отечества от иноземных и иноверных захватчиков. Сегодня Россия переживает события, сильно напоминающие нам о том далёком времени. И словно к нам сегодняшним летят вдохновляющие на подвиг воззвания великого русского святого — Священномученика Патриарха Гермогена. Воззовем к святому Гермогену о спасении Отечества нашего: «И проповедуеши, и обличаеши, и призываеши, и молишися, и молитися во всех храмехповелеваеши, святителю, о спасении и о умирении страны Православныя» (канон свмч. Гермогену).

1 февраля 2019 года (пятница), 10 февраля 2019 года (воскресение), 2 марта 2019 года (суббота) — в эти дни, где бы мы ни были, когда стрелка на наших часах подойдёт к 7:00, встанем на молитву! О Руси и единстве Русского народа, о Церкви Православной! Поддержим молитвенные волны, которые будут идти с восточных рубежей нашего Отечества до его западных пределов. От Тихого океана до Атлантики и дальше, туда, где есть православный народ, любящий Бога и Россию! Пусть льётся эта Молитва из глубины сердца, к Самому Спасителю и Богу нашему!

Помолимся всем миром о нашем народе, о его возрождении в прежнем могучем единстве Малой и Белой Руси и Руси Великой — всей нашей Святой Родины! Помолимся о наших детях, чтобы они пошли путём, который заповедовал нам ещё великий Князь Владимир, крестивший Русь в святой купели Днепра! Помолимся о земле Русской, о властях и воинстве нашем, чтобы умудрил их Господь и они стали истинными защитниками Святой Руси! Помолимся о Церкви нашей Православной, чтобы избавил её Господь от всяких ересей и расколов, от сближения с теми, кто искажает Истину!

Искренне помолимся с покаянным чувством из глубины нашего верующего сердца, чтобы наша молитва была услышана. И чтобы возвратилась эта молитва к нам на Русь Святую от Престола Божьего, исполненная благодати и милости Божией к России, всему миру и Церкви Православной.

ПОКАЯННОЕ МОЛЕНИЕ О РОССИИ И РУССКОМ НАРОДЕ, О ЦЕРКВИ ПРАВОСЛАВНОЙ

Текст моления составлен по благословению митрополита Вениамина (Пушкаря) к Всенародному молебну в феврале-марте 2019 года

Господи Иисусе Христе, Боже наш, услышь молитвы наши!

Господи, Ты есть любовь, Ты Сама радость! Ты Господи, Всемогущий, Всесильный! Ты любовь жертвенная, которая создала, изваяла нас!

Ты любовью Своей создал человека. А когда человек отпал от Тебя, Ты жертвенной любовью Своей не оставил его. Ты пришел к нам и Своими Крестными страданиями в великом искуплении спас все народы.

Ты просветил Светом Своим и наш народ. Ты просветил Россию, и Россия приняла Тебя и полюбила Тебя всем сердцем, всей душой. Россия полюбила Тебя из купели Днепра и уже не может отвести от Тебя своего любящего взора. Русь полюбила Божию Матерь и всех святых.

И хотя много грехов у Руси, но она возжелала быть святой. Россия старалась подражать евангельским идеалам, и сама родила для Неба столько Святых, сколько ни одна страна не дала Царству Божию.

Но как только Россия уклонялась от Тебя, Господи, она теряла свой благодатный лик и ввергалась в пучину греха и страстей. Там, где много благодати, там сосредотачиваются адские силы. Поколебалась Россия и народ её впал в зло, в безверие и безнравственность. И в своем безумии отверг Тебя и поднял руку на Твоего Помазанника, которого Ты дал для созидания Царства Русского по образу Небесному. Русский народ бросился в бездну зла и выпил из рук Твоих Чашу страдания до дна. Россия тогда взошла на свою Голгофу.

Ты прости нас, Господи! Мы страшно отступили от Тебя. Весь двадцатый век был веком отступничества. Мы отвернулись от Твоей любви. Забыв Тебя, уйдя от Тебя, мы предали любовь Твою, мы стали злыми, стали безбожными. Господи прости, Господи помоги нам!

Господи, забыв тебя, мы разъединились между собой. Мы оказались во зле. Мы потеряли единство в Тебе, Господи. И в страстях мы бросились в безумии в братоубийственные войны. Весь век мы находились в таком страшном состоянии и сейчас пребываем во зле. Но зло не созидает, оно разъединяет и разрушает.

Ты прости нас, Господи, Ты Всемилостивый, Ты все можешь!

Ты, Господи, попустил на Россию страдания и испытания, и войны, которые унесли миллионы русских людей. Помоги нам осознать и покаяться, и вновь выйти на светлую дорогу, которую указал великий князь Владимир Красное Солнышко! Помоги нам, Господи, в добре и любви обрести своё единство! Господи, прости, помилуй нас! Прости Россию, помоги нам быть едиными в Тебе! И тогда воспрянет Русь, и она станет крепким государством, выполняющим Твою волю, Господи!

Слово Твое, Господи, истинно и непреложно. И никто в мире не отменит Апокалипсиса, и предстоят нам ещё испытания, ибо силы ада не покаялись и еще больше противостоят Тебе Господи. В апокалиптические дни помоги нам, Господи, стоять в Правде и Истине Твоей, быть верными Тебе до конца!

Спаси Россию, Господи! Спаси люди Твоя и благослови достояние Твое! Мы пред Тобою стоим, пред милосердием Твоим, духовно грязные, заблудшие, Господи, помилуй нас! Молим Тебя, Господи, чтобы в эти смутные и лукавые времена не погибла Русь! Чтобы на Руси восторжествовала крепкая вера, любовь и правда! Чтобы Россия твердо стояла в Православии до скончания века и противостояла злу антихристову! Помоги нам Боже идти, отражая Твоей благодатью всякое зло в мире, созидая Царство Божие в душах наших, живущих на земле. Да, будет во всем и на всё святая воля Твоя! И да прославится на Руси святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа! Аминь.

Так встанем же, братья! Едиными устами, единым сердцем, воздохнем ко Господу! Бог слышит молитву одного человека. А молитва миллионов людей тем паче будет услышана Господом.

Центр церковно-государственных отношений «Берег Рус»

Молитва о России — прошение святым о спасении России и русском народе, правила чтения

СВЯТЫМ НОВОМУЧЕНИКАМ И ИСПОВЕДНИКАМ РОССИЙСКИМ:

Святии новомученицы и исповедницы Церкви Российския, услышите усердную мольбу нашу! Вемы, яко неции от вас, еще отроцы суще, послушающе о древлих страстотерпцех, в сердце своем помыслиша, колико прелюбезно и доброхвально есть таковым подражати, ихже не муки, ни смерть не разлучиша от любве Божия. Благо же вам, яко последовали есте вере и терпению тех, и поелику на всякое время возможно есь наити на ны испытанием нечаянным, испросите от Господа нам мужества дар, иже толико благопотребен есть в житии человечестем. Вся концы Отечества нашего страданьми своими освятившии, яко общии за вся ны молитвенницы, умолите Бога избавити Отечество наше от ига, ужаснейшаго паче всякаго инаго. И да отпустится нам и всему роду нашему грех, на народе российском тяготеющий: убиение царя, помазанника Божия, святителей же и пастырей с паствою, и страдания исповедников, и осквернение святынь наших. Да упразднятся расколы в Церкви нашей, да будут вси едино и да изведет Господь на жатву делатели Своя, сиесть да не оскудевает Церковь пастырьми добрыми, иже имут просвещати светом истинныя веры столь великое множество людей, вере ненаученных или от веры отвратившихся. Недостойни есмы милости Божия, обаче страданий ради ваших Христос Бог наш да ущедрит и помилует всех нас, в помощи вас призывающих. Мы же Ему, Спасителю нашему со Отцем и со Святым Духом сокрушение о гресех и благодарение за вся всегда да приносим, славяще Его во веки веков. Аминь.

ВСЕМ СВЯТЫМ, В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИМ:

О преславнии и всехвальнии угодницы Божии, вси святии ведомыя и неведомыя, в земле Российстей просиявшии! К вам, яко к теплым ходатаям и предстателям нашим, с любовию прибегаем и смиренно молимся: умолите Господа Бога, да вашими благоприятными молитвами, Своим же человеколюбием да дарует нам (имена) тихое и благочестное житие в веце сем пожити, да избавит нас от искушений и соблазнов лукаваго диавола и от бед и напастей, и от всякаго зла; на Страшнем же суде Своем да сподобит нас деснаго стояния и наследники Царствия Своего Небеснаго да сотворит, яко благословися пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

И, конечно же, всесильные молитвы Богородице и Господу нашему.

Святой Русской КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ, бабушке великого князя Владимира, молятся о России, о горении духа, о просвещении заблудших светом Христовой веры, о сохранении веры русского народа:

О великая угоднице Божия, богоизбранная и богопрославленная, равноапостольная великая княгине Ольго! Ты отринула еси зловерие и нечестие языческое, уверовала еси во единаго истиннаго Триипостаснаго Бога, и восприяла еси святое крещение, и положила еси начало просвещения земли Российския светом веры и благочестия. Ты еси духовная родоначальница наша, ты по Христе Спасителе нашем первая виновница просвещения и спасения рода нашего. Ты еси теплая молитвенница и ходатаица о державе Российской, о народоправителях ея, воинстве и о всех людех. Сего ради смиренно молим тя: призри на немощи наша и умоли премилосердаго Царя Небеснаго, да не прогневается на ны зело, яко по немощем нашим во вся дни согрешаем, да не погубит нас со беззаконьми нашими, но да помилует и спасет нас по милости Своей, да всадит в сердца наша спасительный страх Свой, да просветит Своею благодатию ум наш, во еже разумети нам пути Господни, оставити стези нечестия и заблуждений, тщатися же во стезях спасения и истины, неуклоннаго исполнения заповедей Божиих и уставов святыя Церкве.
Моли, блаженная Ольго, Человеколюбца Бога, да пробавит нам великую милость Свою: да избавит нас от нашествия иноплеменных, от внутренних нестроений, мятежей и раздоров, от глада, смертоносных болезней и всякаго зла; да подаст нам благорастворение воздуха и плодоносие земли, да подаст пастырем ревность о спасении пасомых, всем же людем споспешение о еже усердно службы своя исправляти, любы между собою и единомыслие имети, на благо Отечества и святыя Церкве верне подвизатися, да воссияет свет спасительныя веры в царстве нашем во всех концех его: да обратятся к вере неверующии, да упразднятся вся ереси и расколы, да тако поживше в мире на земли, сподобимся с тобою вечнаго блаженства на небеси, хваляще и превозносяще Бога во веки веков. Аминь.

Святым равноапостольным КОНСТАНТИНУ и ЕЛЕНЕ, обретшим Честной и Животворящий Крест Господень, молятся об Отечестве, сохранении и укреплении христианской веры в находящих трудностях, скорбях; о единстве христиан и благоденствии пастырей; о мире всего мира:

О предивнии и всехвальные царие, святии равноапостольнии Константине и Елено! К вам, теплым заступником, возносим наши недостойныя молитвы, яко велие имате дерзновение ко Господу. Испросите у Него мир Церкви и всему миру благоденствие, начальником мудрость, пастырем попечение о пастве, пасомым смирение, старцем желанное упокоение, мужем кротость, женам благолепие, девственником чистоту, детем послушание, младенцем христианское воспитание, больным исцеление, враждующим примирение, обидимым терпение, обидящим страх Божий, приходящим в храм сей и молящимся в нем благословение и всем вся по коегождо прошению полезная, да хвалим и поем Благодетеля всех Бога, в Троице Славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святителю ИОАСАФУ БЕЛГОРОДСКОМУ молятся об ограждении от ересей и расколов, об укреплении веры Православной, духовном и телесном здравии:

О, угодниче Божий святителю Иоасафе! Из глубины сердца взываем к тебе раби Божии (имена), огради нас от соблазна, ересей и расколов, научи горняя мудрствовати, рассеянный ум наш просвети и на путь истины направи, охладевшее сердце согрей любовию ко ближнему и ревностию ко исполнению велений Божиих, грехом и нерадением ослабленную волю нашу оживотвори благодатию Духа Всесвятого. Да твоему пастырскому гласу последующе, сохраним в чистоте и правде души наша, и тако Богу помогающу, Небесного Царствия достигнем, идеже купно с тобою воспрославим пречестное и великолепное имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Преподобный ВАРЛААМ ХУТЫНСКИЙ — молитвенник о Земле Российской и всех православных людях:

О священная главо, преподобне и преблаженне отче наш Варлааме великий! Не забуди нас рабов твоих, но поминай нас всегда во святых и благоприятных молитвах к Богу, яко имея к нему дерзновение, и не премолчи молитися о нас, верою и любовию чтущих тя. Тебе бо дадеся благодать молитися о нас; не мним бо тя мертва быти, и по смерти убо духом твоим не отступай от нас, но сохраняй нас от стрел вражиих и всякия прелести бесовския и козней диавольских. Пастырю наш добрый и светило российское! Се образ твой пред очима нашими представит всегда; святая же твоя душа со бесплотными небесными лики у Престола Вседержителя предстоит веселящися. Тебе припадаем, отче святый Варлааме, и со слезами молимся: моли Всесильнаго Бога о нас и о пользе душ наших, испроси нам время покаяния и невозбранно пройти от всех воздушных князей и избавитися вечныя муки, и царствия Христова причастниками быти, да спасени тобою, прославим Господа нашего Иисуса Христа со Безначальным его Отцем и Пресвятым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва святителю ФЕОДОСИЮ ЧЕРНИГОВСКОМУ, всея России чудотворцу (к нему прибегают в молитве о пастырях, даровании духовных благ, о развитии ума у детей):

О, священная главо, крепкий наш молитвенниче и заступниче, святителю Феодосие, услыши нас, с верою призывающих тя и усердно припадающих к раце честных и многоцелебных мощей твоих (или: иконе твоей). Поминай нас у Престола Вседержителева и не престай молитися за ны. Вемы, яко грехи наши разлучают нас между нами и тобою, и недостойни есмы толикаго отца и ходатая. Но ты, быв подражатель человеколюбия Божия, не престани вопия о нас ко Господу, испроси предстательством твоим у Всемилостивейшаго Бога нашего мир Церкви Его, на земли воинствующей, пастырем ея силу ревностно подвизатися о спасении людей. Умоли Небеснаго Отца всем нам подати дар, коемуждо благопотребен, веру истинную, надежду твердую и любовь неоскудевающую, градов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменников сохранение, юным и младенцем благое в вере возрастание, старым и немогильным утешение и подкрепление, болящим исцеление, сиротам и вдовицам милость и заступление, заблуждшим исправление, бедствующим благовременную помощь. Не посрами нас в уповании нашем, споспешествуй, яко отец чадолюбивый, и нам понести иго Христово во благодушии и терпении, и всех управи в мире и покаянии непостыдно скончати живот свой и Царствия Божия наследником быти, идеже ты ныне водворяешися со Ангелы и всеми святыми, прославляя Бога, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Преподобному отцу СЕРАФИМУ ВЫРИЦКОМУ, чудотворцу, молятся о России:

О богоблаженный и премилосердый отче наш Серафиме! Ведуще тя и по смерти яко живаго суща, с верою припадаем ти и вопием: не забуди убогих твоих до конца, но милостивно призри на стадо твое духовное и упаси е, добрый пастырю, благоприятными твоими к Богу молитвами. Испроси нам от Господа время на покаяние и греховныя жизни исправление, веси бо вся немощи наша душевныя: не имамы дел веры и спасения, не имамы ревности ко истинному богоугождению, пленихомся умом в погубительных страстех, растлехом сердца во гнусных похотех. Что убо чаем, и на что надеемся, неключимии, разоривше храмины душ наших? Ей, святый отче, простри молитвенно руце твои ко Господу и умоли Спасителя рода человеческаго коснутися благодатию окаменелых сердец наших, омыти нас слезами покаяния, возставити в вере, укрепити во благочестии и вся полезная ко спасению даровати. Не посрами упования нашего, еже по Бозе и Богородице на тя возлагаем, но буди нам скорый помощник, утешитель в скорбех и покровитель во обстояниих, да сподобимся молитвами твоими наследовати Царствие Небесное, идеже вси святии непрестанно славят и воспевают пречестное и великолепое имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь:
Яко великаго молитвенника за землю нашу /
и утешителя теплаго притекающих к тебе, /
ублажаем тя, вторый русский отче Серафиме, /
вся бо яже в мире красная оставил еси, /
всем сердцем устремился еси к чертогам сладчайшаго Христа /
и в годину лютых гонений образ кротости и смирения всем был еси: /
не престай и ныне молитися за ны, /
да в терпении обрящем путь покаяния /
и с тобою выну славим Пресвятую Троицу.

Молитвы о Спасении России

Дорогие братья и сестры! Известный старец иеросхимонах Рафаил (Берестов) в память о мученической кончине святых Царственных мучеников, благословляет всем любящим и почитающих их — строгий пост 14, 15, 16 июля. В ночь с 16 на 17 июля в 12 часов ночи благословляется читать ко Господу «Молитву о спасении России», «Молитву о даровании Православного Царя», «Молитву о грядущем Царе» и другие.

Сокруши и разори благодатию Твоею жертву беззаконную на земли российстей бесовом приносимую и избави Богохранимое Отечество наше и народ наш от насильства безбожник и богопротивного ига иудейского, от еретик осквернение и нечистивых инородцев и супостатов попрания. Даруй нам познати святую волю Твою, да соберутся народы православные во едину Державу, страшную и непреоборимую для врагов Христовых, да будем паки Русью Святой Тебе Христа Царя Небесного единомысленно исповедующей и жизнь народа своего единодушно по вере Православной устраяющей. Даруй нам на последняя времена милостию Твоею Царя Православного и самодержавное Царство яко щит и ограждение Церкви Твоей Святей и народа Твоего. Пошли пастырей истинных и делателей добрых на ниву Твою, Отечество наше Российское, да просветится народ наш светом правды Твоея, да познают вси Тебе Единаго Истиннаго Бога нашего, да будет народ наш яко едино стадо и един Пастырь. Помяни ны и вся люди Твоя, о возстановлении Царства Православного подвизающихся, и укрепи силою Духа Твоего Святаго во брани до конца претерпети и устояти, и венцев небесных сподобитися.

Твое бо есть еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Не имамы бо иныя помощи, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси всесильная христиан Заступница пред Богом, праведный гнев Его умягчающая. Избави всех, с верою Тебе молящихся, от падений греховных, от навета злых человек, от глада, скорбей и болезней. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление согрешений наших: да вси, благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое Имя в Троице славимаго Бога: Отца, и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Просим Тя, Господи, исполнения нашего прошения. Но обаче не якоже мы хотим, но якоже Ты. Да будет во веки воля Твоя. Аминь.

Молитва о даровании православного Царя

Сия же паки вемы, яко несть дар сей от человек, ниже многомятежному похотению их даруется, но могуществом Твоим, и волею, и благим промышлением Твоим устрояется.

Избави, Господи, нас от ига жидовского, вемы яко сие есть попущение Твое и гнев Твой за отречение народа от своего Богопомазанника; Русь Святую воскреси, и под власть самодержавному Царю верни, воинство православное возстави. Аминь.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector